Vyberáme z činnosti Mestskej polície za uplynulý rok

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Na prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku konaného 13. februára, predložil poslancom náčelník Mestskej polície v Seredi Ladislav Fabo informatívnu správu o činnosti Mestskej polície počas roka 2019. Celoročnú prácu príslušníkov MsP poslanci vysoko ocenili a vyjadrili celému oddelniu poďakovanie za ich nasadenie, rýchlosť pri odhaľovaní priestupkov, všímavosť a kontrolnú činnosť.

Občania často ani netušia, čo obnáša práca príslušníka MsP a nezriedka sú terčom kritiky. Vidieť policajta v aute totiž neznamená, že iba jazdia po meste. Nasledujúce riadky Vám dokážu, že policajti denne riešia rôzne prípady a okrem toho majú v náplni práce mnoho dôležitých činností v meste.

Výkon služby v Seredi vykonáva16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka), z toho: hliadková služba – 10 príslušníkov MsP, operačná služba – 4 príslušníci MsP. V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci pri zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 3070 hod. práce nadčas, čo predstavuje v priemere 16 hod. na jedného príslušníka mestskej polície za mesiac.V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2019 prejazdili na troch služobných vozidlách celkom 52695 km, čo v priemere na 12 hodinovú službu vychádza 72,18 km.

Záchrana ľudských životov

Príslušníci MsP počas roka zachraňovali ľudské životy. V mesiaci máj zabránili mužovi ukončiť svoj život skokom z mosta do rieky Váh. V mesiaci jún na autobusovej stanici vďaka profesionálne poskytnutej prvej pomoci zachránili život mužovi, ktorý tu skolaboval.

Odhalené prípady

Z výsledkov práce príslušníkov MsP náčelník L.Fabo vyzdvihol niekoľko prípadov. Vo februári minulého roka na základe oznamu od občana policajti okamžite zadržali muža, ktorý na ulici D.Štúra prepichol pneumatiky na osobnom motorovom vozidle.

V mesiaci marec v súčinnosti s OO PZ zadržali vodiča, ktorý riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu. Hliadka MsP predmetné motorové vozidlo spozorovala a na základe dohľadania na kamerovom systéme následne vodiča prenasledovala a po zadržaní odovzdala príslušníkom OO PZ, ktorí vec prevzali do šetrenia.

Ďalší zásah, ktorý stojí za povšimnutie bol v máji, kedy prijala MsP Sereď oznam od občana, ktorý upozornil, že po ul. Mlynárska nesie muž uzamknutý bicykel. Hliadka osobu spozorovala na hrádzi, ako sa schováva v trávnatom poraste i s bicyklom. Muž odmietol podať vysvetlenie aj preukázať totožnosť a kládol aktívny odpor. Na mužovi boli použité donucovacie prostriedky, nasadené putá a bol prevedený na OO PZ, kde sa priznal ku krádeži bicykla.

Ďalší kradnutý bicykel bol vypátraní po upozorní občana, že na ul. Cukrovarská v obytnom bloku č.145 spí na 11.poschodí bezdomovec. Hliadka MsP na mieste spozorovala osobu, ktorá bola dôvodne podozrivá z krádeže bicykla. Hliadka MsP osobu zaistila a predviedla na útvar MsP Sereď za účelom podania vysvetlenia vo veci priestupku proti majetku. Predmetný bicykel bol nájdený a odovzdaný majiteľovi.

Úspešné bolo aj pátranie po mopede v októbri 2019, kedy zamestnanec mesta oznámil krádež mopedu v areáli zámockého parku. Páchateľ na mopede unikol zadnou bránou, po hrádzi, smerom na ul. Topoľová. Kamerovým systémom operátori moped spozorovali na hrádzi, na ktorom mzuž unikal. Hliadka MsP osobu zadržala pri Váhu. Moped bol vrátený majiteľovi. Zaujímavosťou je, že páchateľ nie je držiteľom vodičského oprávnenia a v čase vedenia mopedu bola pod vplyvom alkoholu. V tejto veci začalo šetrenie OO PZ Sereď.

To, že kamerový systém je nápomocný pri práci polície svedčí aj prípad, kedy v decembri službukonajúci operátor kamerového systému spozoroval na Námestí republiky muža, ktorý podľa popisu zodpovedal popisu osoby -muža, ktorý mesiac predtým okradol staršiu pani o 60,-€ podvodným konaním – vydával sa za zamestnanca elektrární. Hliadka MsP osobu zastihla na ul. Spádová a odovzdala OO PZ.

V posledný deň roku 2019 oznámila občianka krádež uzamknutého bicykla, ktorý jej odcudzil neznámy páchateľ v čase medzi 06.55 – 08.30 hod. zo stojiska na odkladanie bicyklov pri kostole. Na mieste zostal iba precvaknutý zámok. V čase o 10.15 hod. hliadka MsP spozorovala a zaistila predmetný bicykel a vrátila majiteľke.

Priestupky a udelené pokuty

Príslušníci MsP Sereď v roku 2019 zaevidovali 3849 priestupkov a v blokovom konaní uložili 3435 pokút v celkovej výške 125.190,-€. Z celkových priestupkov bolo zistených 1508 prípadov kamerových systémom, 1993 vlastnou činnosťou a 348 na základe oznamov od občanov. Z toho bolo napríklad 15 priestupkov za znečistenie verejného priestranstva, 13 priestupkov za rušenie nočného kľudu, 34 priestupkov za parkovanie na zeleni, 17 priestupkov za parkovanie na chodníku, 67 priestupkov dostali neporiadni psíčkari, 14 priestupkov bolo za vjazd do jednosmerky, 131 priestupkov za státie na vyhradenom parkovisku atď. Pre zaujímavosť: polícia použila v 280 prípadoch na vozidlách tzv. papuču. Najviac priestupkov spáchali muži vo veku od 41 do 50 rokov, podľa času ich najviac bolo spáchaných od 9:00 do 12:00 hodiny a podľa rozdelenia na mesiace ich najviac bolo v mesiaci marec.

Najväčšiu položku z priestupkov a to 2992 bolo udelených vodičom nákladných vozidiel za porušenie zákazu vjazdu. Z toho 1400 x bolo porušenie zistené priamo na mieste a 1592 x prostredníctvom kamery. Suma za pokuty činila 110 515,- €. Zákaz najviac porušili slovenskí vodiči, na druhom mieste to boli Poliaci, nasledovali Ukrajinci, Česi a Maďari. Ako výhovorku mali najčastejšie nevšímavosť a že ich na cestu naviedla navigácia.

Verejný poriadok

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených a zaevidovaných celkom 163 priestupkov. Išlo najmä o psíčkarov, nakladanie s odpadom, porušenie zákazu fajčenia, poškodenie majetku, znečistenie verejného priestranstva či zisťovanie nepojazdných vozidiel.

V neposlednom rade sa policajti denne stretávajú s bezdomovcami, kontrolujú ich a upozorňujú na dodržiavanie poriadku.

K činnosti MsP patrí aj monitorovanie výtlkov, poškodených dopravných značiek, potreby opilovania stromov a kríkov, nefunkčné verejné osvetlenie či nelegálne rozkopávky.

Kontroly vykonávané MsP

V rámci výkonu služby hliadky mimo iného vykonávali aj kontrolu objektov ako škôlky, školy, kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a iné verejné priestranstvá zamerané na ochranu verejného poriadku, občianskeho spolunažívania a majetku. V priebehu sledovaného obdobia bolo vykonaných 7 050 cielených kontrol.
Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) policajti vykonávali aj dohľad na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Celkovo to bolo 179 x.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

MsP v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v 321 prípadoch: s Mestským úradom Sereď – 68 x (civilná ochrana, asistencia, doručenie písomností), s Okresným súdom Galanta -36 x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu), s Exekútorským úradom – 14 x (doručenie úradných písomností ), s HaZZ Sereď – 20 x, s RZP – 13 x, s RVPS Galanta – 2 x, so ŽSR – 2 x a s Policajným zborom – 166 x.

Mestská polícia zabezpečuje každoroče aj verejnokultúrne akcie ako napr. Verejné zhromaždenie obyvateľov, Streetbal na Nám.slobody, Beh pre zdravie, burzy veteránov, slávnostný akt kladenia vencov UNPROFOR, Míľa pre mamu, rybárske preteky, cyklistické preteky, Seredský hodový jarmok, koncerty poriadané v amfiteátri, dozory parkovísk, Vatafest a iné.

Zabezpečovanie činnosti PCOO

Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila 41 objektov a to 13 podnikateľských objektov, 17 škôl a škôlok, 9 objektov v majetku mesta a mestských organizácií a 2 rodinné domy. V tejto súvislosti bolo vykonaných 254 výjazdov za rok. Za prenájom vysielacích zariadení bolo vyfakturovaných celkom 18 326,96 €. Narušenie objektov nebolo zaznamenané ani raz.

Preventívna činnosť

Mestská polícia počas roka vykonáva aj preventívnu činnosť v školách a škôlkach na rôzne témy ako bezpečne na cestách, bezpečne na bicykli, šikana, zvládanie emócií, zábavná pyrotechnika, obchodovanie s ľuďmi či rôzne druhy závislostí. MsP polícia zorganizovala pre deti denný letný tábor, Deň detí či futbalový turnaj.

 

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články