Členská schôdza klubu Zväzu vojakov SR v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ondrej Urban / 25.januára 2020 sa uskutočnila členská schôdza klubu ZV SR Sereď, na ktorej členovia Zväzu vojakov SR v Seredi zhodnotili svoju činnosť v roku 2019 a schválili plán činnosti s rozpočtom na rok 2020. Okrem členov klubu prijal pozvanie aj 2. viceprezident a štatutár Zväzu vojakov SR plk. v. v. Ing. Ján Paulech a predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Ing. Jozef Janský. Moderovania schôdze sa zhostil podpredseda klubu Ľubomír Mičátek. Po otvorení schôdze vyzval prítomných na minútu ticha na počesť všetkých kolegov, ktorí zosnuli v roku 2019. V klube Sereď sme sa v roku 2019 rozlúčili s pplk. v. v. Ladislavom Volkovičom, pplk. v. v. Karolom Cignom a mjr. v. v. Cyrilom Karkošiakom.

Potom nasledovalo udelenie ocenení Zväzu vojakov SR. práp. v. v. Ľuboš Ingeli, mjr. v. v. Ladislav Ladics, pplk. v. v. Dušan Masarovič a mjr. v. v. Lubomír Wágner boli za svoju dlhoročnú prácu v rade klubu vyznamenaní hviezdou ZV SR. Čestné uznanie ZV SR prevzal prezident občianskeho združenia UN-Veteran Slovakia plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD., ktorý je zároveň člen ZV SR – klubu Sereď, za dlhoročnú plodnú spoluprácu a pplk. v. v. Ján Štefka za aktívnu účasť na príprave akcií klubu. Predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban potom zablahoželal plk. v. v. Stanislavovi Novakimu, ktorý nedávno oslávil 65. narodeniny.

Správu o činnosti za uplynulý rok predniesol predseda klubu.  V priebehu roku 2019 sa členovia klubu zúčastnili viacerých úspešných podujatí. V apríli si členovia ZV SR – klub Sereď pripomenuli 10. výročie založenia klubu. Na slávnostnom posedení im predseda klubu odovzdal pamätné medaile klubu, aby im pripomínali spoločné chvíle počas uplynulých desiatich rokov. Členovia rady klubu ďalej zorganizovali posedenie pri guláši pri príležitosti výročia SNP, Mikulášske posedenie pri kapustnici, zájazd na Radvanský jarmok v Banskej Bystrici. Prítomní potleskom ocenili humánnu činnosť člena klubu pplk. v. v. Jána Himpána, ktorý za dlhoročné darcovstvo krvi v júni 2019 prevzal od ministra obrany SR mimoriadnu cenu v ankete Vojenský čin roka a prijala ho aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.  Pri príležitosti Pamiatky zosnulých sa členovia klubu Sereď stretli na cintoríne v Seredi a spoločne zapálili sviečky na hroboch zosnulých kolegov. Predseda klubu ocenil spoluprácu s občianskym združením UN-Veteran Slovakia, pričom spomenul viacero tradičných spoločných aktivít, ako je spomienkové stretnutie pri hrobe plk. Štefana Ivana, ktorý zahynul pri havárii vojenského lietadla pri obci Hejce v roku 2006, strelecká súťaž v areáli kasární ženijného práporu v Seredi a futbalový turnaj na počesť plk. Štefana Ivana. Na správu o činnosti nadviazal hospodár klubu Ľuboš Ingeli, ktorý predniesol správu o hospodárení za uplynulý rok a návrh rozpočtu na rok 2020. Kontrolór klubu kpt. v. v. Milan Galgóci informoval členov klubu o výsledkoch kontrol, ktoré vykonal. Predseda klubu potom predstavil prítomným plán činnosti klubu na rok 2020. Prezentoval zámer usporiadať v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi výstavu o histórii vojenských útvarov v Seredi. V súlade s uznesením 11. zasadania Zväzovej rady zoznámil predseda klubu členov s návrhom nových stanov a organizačného a rokovacieho poriadku ZV SR. Členská schôdza schválila obidva dokumenty bez pripomienok.  V diskusii vystúpil  Ing. Jozef Janský a ocenil podiel klubu na propagácii odkazu SNP a boja proti fašizmu, najmä formou účasti na pietnych aktoch pri príležitosti výročia skončenia 2. svetovej vojny a výročia SNP, ako aj článkami v miestnom periodiku Seredské novinky. Ako ocenenie odovzdal klubu pamätný list SZPB. Viceprezident ZV SR Ján Paulech priblížil činnosť Zväzu vojakov SR a členstvo v Euromil, pričom zdôraznil snahu ZV SR obhajovať aj sociálne práva vojakov v aktívnej službe. Plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD. ocenil spoluprácu klubu s o. z. UN-Veteran Slovakia. V súvislosti s vystúpením viceprezidenta ZV SR zdôraznil, že ak má ZV SR efektívne vystupovať pri presadzovaní práv vojakov v aktívnej službe, vyžaduje to získať namiesto štatútu občianskeho združenia štatút odborového zväzu. Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie pplk. v. v. Jozef Maruniak. Prítomní členovia klubu ho jednomyseľne schválili.  Na záver predseda klubu Ondrej Urban poďakoval všetkým, ktorí sa schôdze zúčastnili, diskutujúcim za diskusné príspevky, vedúcemu Centra pre seniorov v Seredi, za poskytnutie priestorov centra, p. Biháriovej z Centra pre seniorov za starostlivosť počas schôdze a p. Urbanovej za pomoc pri príprave schôdze.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články