Podozrivé dohody Štátnej ochrany prírody SR za 1,7 mil eur

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

OZ PRALES |MM| V júli 2017 uzatvorila Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) s mimovládnou organizáciou
Komplexná centrálna záchranná služba Gabčíkovo (KCZS) dohodu o vzájomnej spolupráci.
Pracovníci tejto NGO mali za 850 000 euro dva roky robiť to čo majú v náplni štátni ochranári – strážiť prírodu. Efektívnosť vynaloženia týchto prostriedkov ŠOP SR odmietla vyhodnotiť.
Zmluvu uzatvorili bez verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že
tak urobili v rozpore so zákonom. Štátny ochranári v plnení nezákonnej dohody a vyplácaní
peňazí však pokračovali a v septembri 2019 uzatvorili s touto organizáciou novú rámcovú
dohodu o spolupráci. Opäť na 850 000 eur. Pochybnosti o financovaní tejto NGO sa objavili
už aj v minulosti.
Po uzatvorení dohody v roku 2017 boli podané podnety na ÚVO a NKÚ na preskúmanie
zákonnosti postupu a efektívnosti deklarovaného posilnenia strážnej a monitorovacej
činnosti štátu pri ochrane prírody. NKÚ podnet odstúpil na MŽP SR, ktoré identifikovalo
pochybenia len v oblasti učtovníctva. ÚVO v rozhodnutí skonštatoval, že ŠOP SR porušila
viaceré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, pričom tieto porušenia mali vplyv na
výsledok verejného obstarávania. „O nezákonnosti postupu pri uzatvorení dohody sme
nemali od začiatku najmenšie pochybnosti. A o tom, že MŽP SR pri kontrole nič závažnejšieho neobjaví tiež nie. Okolnosti totiž svedčia o tom, že niekto na MŽP SR má túto mimovládnu organizáciu vo veľkej obľube. Podobné dohody totiž uzatvorila Komplexná centrálna záchranná služba Gabčíkovo aj s ministerstvom zriadeným Slovenským vodohospodárskym podnikom v r. 2017 a v r. 2018. V oboch prípadoch na 900 000 eur.“ hovorí Marián Jasík z občianskeho združenia PRALES.
Z analýzy dát poskytnutých ŠOP SR vyplýva, že počas dvojročného trvania dohody
uzatvorenej v r. 2017 bolo vykázaných 316 akcií, z toho takmer 200 v Gabčíkove (sídle KCZS), a jeho blízkom okolí (Dunajské luhy), čo tvorí viac ako 60% z celkového počtu akcií. Posúdiť či boli tieto „akcie“ zamerané na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane prírody a monitoring prírody efektívne nie je možné. Štátna ochrana prírody odmietla informácie potrebné pre posúdenie efektívnosti spolupráce poskytnúť. „Ak sú štátny ochranári ochotní zaplatiť z vlastného rozpočtu 850 000 eur za niečo čo si vedia zabezpečiť aj vlastnými silami mali by jednoznačne preukázať, že je to nevyhnutné a efektívne. Ak absolvovali 316 akcií a neboli to len prechádzky, malo by sa to odraziť v počte kontrolovaných osôb, zaevidovaných
priestupkov, uložených pokút, zhabaných motoriek či štvorkoliek.“ hovorí Juraj Vysoký z občianskeho združenia PRALES.
“Už v roku 2017 som počas prezentácie o výhodnosti podpísania tejto zmluvy v Banskej
Bystrici upozornil vtedajšie vedenie ŠOP SR, pána generalneho Boroša, že zdravý gazdovský
rozum radí : Čo je doma, to sa ráta! To znamená financie použiť na nákup našej techniky a
vytvorenie nových pracovných miest strážcov, žiaľ tento argument nebol akceptovaný”
hovorí Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku
Dohoda o spolupráci uzatvorená v septembri 2019 už oblasť spolupráce definuje inak. Má isť
o prevenciu a boj s požiarmi, čo je ŠOP SR povinná robiť na pozemkoch, ktoré vlastní. Tých je však len cca 650 ha. Na všetkých ostatných pozemkoch v chránených územiach majú túto povinnosť vlastníci, resp. užívatelia pozemkov. „Situácia je bizardná. Pre porovnanie, na
praktickú starostlivosť o chránené územia (napr. kosenie, výruby), čo je jedno z hlavných
poslaní ŠOP SR vyplývajúcich zo zákona, vyčlenila po dlhom čase v r. 2019 iba 150 000 euro.
Naproti tomu na protipožiarnu prevenciu, ku ktorej sa účelovo prihlásili v r. 2019, vyčlení na
dva roky 850 000 eur. Vysvetlenie sú len dve – buď ide o nekompetentnosť alebo slepé
plnenie príkazov zhora“. hovorí Marián Jasík z občianskeho združenia PRALES.

– – –
PRALES je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009 a združuje široké spektrum ľudí ,
ktorí majú záujem aktívne prispievať k ochrane a obnove prírodných a kultúrnych hodnôt v
krajine. Viac informácii o združení PRALES nájdete na www.oz-prales.com, www.pralesy.sk,
https://www.facebook.com/pg/PRALESoz/posts/.

 

Prílohy:

Info_SOPSR_KCZS_27112019 Priloha_c1_dohoda_spolupracaSOPSR_KCZS_2017 Priloha_c2_rozhodnutieUVO Priloha_c3_rozhodnutie_Rady_UVO_odvolanie Priloha_c4_odpoved_MZPSR Priloha_c5_SOPSR_odmietnutie_infoziadost Priloha_c6_dohoda_spolupracaSOPSR_KCZS_2019 TS_KCZS_Gabčikovo_SOPSR

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články