Zjednodušte si vybavenie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu – ide to aj cez internet bez čakania na oddelení dokladov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

MVSR |MM|  V súvislosti so zavedením novej parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava – Petržalka oddelenia dokladov v Bratislave zaznamenali zvýšený počet žiadateľov o vydanie nových OP kvôli zmene trvalého pobytu.

Upozorňujeme, že žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu je možné podať aj elektronicky , avšak len prípade, ak je občan držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s elektronickým čipom a podoba tváre a podpisu občana v informačných systémoch MV SR nie sú staršie ako 5 rokov. U občana občana mladšieho ako 18 rokov podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako 3 roky.

Pri elektronickej žiadosti navyše ušetríte aj na správnych poplatkoch, keďže ich výška je v porovnaní so štandardným úkonom polovičná.

Link pre elektronické podanie žiadosti:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/sluzba-ziadost-vydanie+obcianskeho+preukazu+s+cipom/

Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu elektronicky, je povinný občiansky preukaz prevziať osobne najneskôr do 90 dní od podania žiadosti na hociktorom oddelení dokladov OR PZ, kde zároveň odovzdá doterajší občiansky preukaz s čipom.

Na prevzatie občianskeho preukaze v takomto prípade nemôže splnomocniť inú osobu

Zjednodušte si aj niektoré úkony pri evidencii vozidiel:

Podľa zákona o cestnej premávke je držiteľ vozidla povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu, sídla alebo prevádzkarne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu, sídla alebo prevádzkarne.

Požiadať o zmenu je možné osobne na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta nového pobytu alebo tiež elektronicky prostredníctvom elektronickej služby MV SR dostupnej na adrese https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/vozidla-evidencia-ziadosti/vozidla-ziadost-zmena-menu/vozidlo-zmena-sluzba. Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu s čipom, pomocou ktorého si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami je sadzba správneho poplatku znížená o 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac však o 70 eur.

 

Po spracovaní elektronického podania Vám do elektronickej schránky príde správa o spracovaní elektronickej žiadosti s oznámením, že si môžete nové doklady a tabuľky s evidenčným číslom prevziať počas stránkových hodín na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel. Pred návštevou pracoviska dopravného inšpektorátu odporúčame použiť elektronickú službu „Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte“, kde požiadajte o evidenčný úkon „Výdaj OEV alebo TEČ (po elektronickej službe)“. Služba je dostupná na adrese https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/inspektorat-termin/ziadost-termin-inspektorat/.

Využitím tejto služby
si zabezpečíte vydanie nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom bez zbytočného čakania. Po príchode na pracovisko evidencie vozidiel je potrebné do kiosku na pracovisku zadať PIN, ktorý vám vygeneroval informačný systém. Kiosk vám vytlačí poradové číslo na čas vybavenia, na ktorý ste sa konkrétne objednali. Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom a doklady od vozidla prineste spolu s dokladom o platnom poistení vozidla (zelená karta alebo návrh poistnej zmluvy). Pristavenie vozidla na kontrolu identifikačných znakov vozidla pri zmene bydliska alebo zmene sídla spoločnosti (nemení sa držiteľ vozidla) nie je potrebné. O zmene tabuliek s evidenčným číslom a adresy pobytu alebo sídla spoločnosti nezabudnite informovať Vašu poisťovňu, kde máte uzatvorené povinné poistenie vozidla.

 

 

Ak sa rozhodnete požiadať o zmenu adresy pobytu alebo sídla spoločnosti osobne na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta Vášho nového pobytu alebo sídla prevádzkarne je potrebné predložiť:

  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
  • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z pôvodného okresu (zelená karta alebo návrh poistnej zmluvy),
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • správny poplatok v sume 33 € za vozidlo s 2 ks TEČ, pri vozidlách s jednou
    TEČ 1 x 16,50 €,
  • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

 

Od 1.8.2019 sa nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. Pre zabezpečenie čo najkratšieho vybavenia žiadosti taktiež odporúčame využiť „Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte“, kde požiadajte o evidenčný úkon „Iný úkon“. Služba je dostupná na adrese https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/inspektorat-termin/ziadost-termin-inspektorat/. V prípade použitia elektronickej služby „dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte„ je žiadateľovi poskytnutý PIN, ktorý po príchode na pracovisko konkrétneho dopravného inšpektorátu zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Kiosk vytlačí poradové číslo na čas vybavenia, na ktorý ste sa konkrétne objednali. Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom a doklady od vozidla prineste spolu s dokladom
o platnom poistení vozidla (zelená karta alebo návrh poistnej zmluvy). Pristavenie vozidla na kontrolu identifikačných znakov vozidla pri zmene bydliska alebo zmene sídla spoločnosti (nemení sa držiteľ vozidla) nie je potrebné. Po vyvolaní Vášho poradového čísla bude vaša žiadosť spracovaná a vydajú vám nové tabuľky a doklady od vozidla. O zmene tabuliek s evidenčným číslom a adresy pobytu alebo sídla spoločnosti nezabudnite informovať Vašu poisťovňu, kde máte uzatvorené povinné poistenie vozidla.

Bližšie informácie ohľadne prisťahovania z iného okresu sú dostupné na adrese https://www.minv.sk/?prestaahovanie-do-ineho-okresu.

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články