Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šintave už dnes

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení § 13 ods. 4 písm. a/ tohto zákona  z v o l á v a m  týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva mimo harmonogramu zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2019 (streda) o 19,00 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Šintave s týmto programom:

1/ Z a h á j e n i e –určenie overovateľov zápisnice

2/ Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

3/ Zmena užívania prístavby Zariadenia opatrovateľskej služby (ústne)

4/ Interpelácia poslancov

5/ Diskusia

6/ Z á v e r

 

Bc. Stanislava R e ž n á k o v á, starostka obce

 

zdroj: sintava.sk

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články