Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 21. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Poslancom bola na zasadnutí MsZ v Seredi predložená správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015

24

19. februára 2016 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi. Ako jedným z bodov programu bola aj správa činnosti Mestskej polície za rok 2015. Poslaneckému zboru bola náčelníkom MP Jánom Mizeríkom predložená správa na 15-tich stranách a obsahovala veľa zaujímavých častí : o vykonaných preventívnych akciách,  počtu najazdených kilometrov,  počet a výšku blokových pokút,  počet odhalených trestných činov či porušení zákona. Správa obsahuje aj druh a počet nájdených predmetov alebo počet odchytených psov.

 

Celú správu prikladáme v prílohe, do článku sme vybrali iba niektoré zaujímavé časti.

---

Plnenie úloh mestskej polície v roku 2015 zabezpečovalo :

- výkon služby 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka),

- hliadková služba –10 príslušníkov MsP,

-operačná služba – 4 príslušníci MsP,

-oddelenie prevencie  -1 zamestnankyňa,

-administratívny referát -1 zamestnankyňa,

-chránená dielňa  -8 pracovníkov ZŤP ( do16.05.2015 -6 pracovníkov ZŤP)

Od roku 2013 je na materskej dovolenke jedna policajtka

---

V súčasnej dobe mestská polícia disponuje technickými zariadeniami, ktoré umožňujú kompletný prehľad o pohybe a činnosti hliadky a to prostredníctvom:

- zariadenia na záznam všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov uskutočnených pevnou linkou,

- GPS systému určeného k monitorovaniu miesta a času pohybu pešej hliadky a cyklohliadky,

- kamerového systému mesta monitorujúceho verejné priestranstvá na území mesta v počte 32 kamier otočných, 38 statických (z toho spravujeme 4 statické kamery na ul. Spádovej a 5 kamier ZŠ J.A.Komenského)

---

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh, výcvikov a školení, ale i z dôvodu  zníženého počtu príslušníkov celkovo 2568,5 hod. práce nadčas, čo v priemere predstavuje  160,5 hod. na jedného príslušníka mestskej polície.

V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2015  najazdili na služobných  vozidlách celkom 57 749 km, čo v priemere na 12 hodinovú službu vychádza 78,9 km.

–-

Policajti mestskej polície v tomto období zaznamenali a zaevidovali 1396 vecí,  z ktorých bolo 1375 priestupkov, 14 iných správnych deliktov a 7 trestných činov.

V blokovom konaní udelili policajti MsP  1183 pokút v celkovej výške 25.661,-€.

Pokuty na blok na pokutu nezaplatenú na mieste  boli uložené 100 osobám v celkovej sume  6366,-€.

Do konca roka bolo z nich uhradených iba 64 pokút a zvyšných 36 pokút vo výške 1.748 €  bolo odstúpených na exekučné konanie. K 31.12.2015

MsP eviduje pohľadávky vo výške 3.178,-€ ( z roku 2013  – 602 €, z roku 2014 – 828 €)

 

–-

Spôsob zistenia priestupkov v roku 2015

Operačná služba (4 policajti + 6/8 operátorov kamerového systému - ZŤP)

Kamerovým systémom operačná služba mestskej polície zaznamenala a zdokumentovala celkom 787 priestupkov, čo z celkového počtu zistených priestupkov predstavuje 56, 38%  Za tieto priestupky bolo udelených 651 blokových pokút v celkovej sume 10.678,-€.

Hliadková služba ( 10 policajtov).

Príslušníci MsP vykonávajúci hliadkovú činnosť zaevidovali a riešili celkom  609 vecí, z ktorých 186 zistili na základe oznamu od občana a 423 vlastnou činnosťou. Za uvedené priestupky policajti uložili blokové pokuty v celkovej výške 14.983,- €

---

Verejný poriadok

V hodnotenom období bolo mestskou políciou na úseku verejného poriadku zistených a zaevidovaných celkom  243 vecí, z ktorých bolo 222 priestupkov,  7 trestných činov a 14 iných správnych deliktov (požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, fajčenie na železničnej stanici). Z uvedeného počtu priestupkov bolo v blokovom konaní  doriešených 125, za ktoré mestská polícia vybrala pokuty v celkovej výške 1.926,-€.

Kamerovým systémom bolo zaznamenaných  27 prípadov znečistenia VP odhodením nedopalku cigarety. Napriek tomu, že priestupky znečistenia VP exkrement a mi od psov sa ťažko zisťujú, policajtom sa vďaka kamerám podarilo v 9 prípadoch doriešiť majiteľa psa za takýto priestupok. Policajti v 19 prípadoch riešili aj nerešpektovanie zákazu fajčenia na zastávke SAD.

–-

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 1 157 prípadov  porušenia dopravných značení. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 1 058 priestupkov. Za uložené blokové pokuty vybrali policajti celkom 23.735,- €.

---

Oznámenia

V hodnotenom období operačná služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy udalostí celkom  1591  oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1403 oznamov od občanov, 70  oznamov od primátora a viceprimátora, 48 oznamov od náčelníka alebo zástupcu náčelníka a 70 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.

V 221 prípadoch priniesli  na útvar MsP nájdené veci občania mesta:

-peňaženka  20x, pes 100 x, mobilný telefón 13x, doklady 8x, kľúče 56x, bicykel 3x, bankokarta 2x, EČV 5x, dioptrické okuliare 3x, notebook 1x , dámska taška 2x, retiazka 1x, psí obojok so známkou 1xa finančná hotovosť 2x–bankovka v hodnote 10,-€.

Občan oznámil aj nález 1 zraneného poľného zajaca ( privolaný zástupca poľovníckeho zväzu), 1 papagája ( na strome v záhrade – nepodarilo sa odchytiť) a  2 pávov (v záhrade rod. domu) – nález oznámený v mestskom rozhlase.

Celková nájdená finančná hotovosť v peňaženkách bola  1030,50 €.

V prípade dokladov, peňaženiek a mobilných telefónov boli kontaktovaní majitelia. Finančná hotovosť ( nájdená v peňaženkách) bola odovzdaná majiteľom. V prípade nálezu 2 ks bankoviek v nominálnej hodnote 10,-€ ( nález bankovky v bankomate a na verejnom priestranstve), MsP odovzdala  príslušnej banke 1 ks bankovky v hodnote 10,- a druhá nájdená bankovka je doposiaľ uložená na útvare MsP, nakoľko majiteľa bankovky sa nepodarilo nájsť. Tento nález bol vyhlásený mestským rozhlasom, na internetovej stránke MsP Sereď, majiteľ sa doposiaľ neprihlásil ( finančná hotovosť je uložená v trezore MsP Sereď a bude odovzdaná na OU Galanta).

–-

Kontroly vykonávané MsP

V priebehu hodnoteného obdobia boli hliadkami MsP v rámci výkonu služby, alebo v zmysle prijatých požiadaviek vykonávané kontroly objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a pod.) a iných verejných priestranstiev zameraných na ochranu verejného poriadku, občianskeho spolužitia a majetku. Podľa služobnej dokumentácie bolo v priebehu sledovaného obdobia vykonaných 8 049 cielených kontrol.

V období od 24.03.2015 – 30.06.2015 hliadky MsP Sereď vykonávali postriežku v záhradkárskej oblasti pri vodnej ploche Koleno za účelom eliminovania vývozu odpadu.

Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) dohľad na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl vykonávali výlučne hliadky MsP Sereď. Dohľad prebiehal vo väčšine na ul. Cukrovarská. Celkovo hliadky MsP Sereď vykonali dohľad 162x.

–-

Odchyt zvierat

V priebehu sledovaného obdobia bol občanmi mesta Sereď celkovo  nájdených 100 psov. Z toho sa u 49 psov našiel skutočný majiteľ. V 5 prípadoch si psa ponechal nálezca a v 38 prípadoch sa o nájdených psov postaralo OZ Tulák, ktoré im našlo dočasný domov. V siedmych prípadoch pes ušiel z voliéry umiestnenej v areáli MsP Sereď

–-

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s inými orgánmi a organizáciami celkom v 429 prípadoch.

-Mestský úrad Sereď - 44 x (civilná ochrana, asistencia, doručenie písomností)

-Okresný súd Galanta -70 x (doručenie súdnej písomnosti, zistenie pobytu)

-Exekútorský úrad - 96 x (doručenie úradných písomností )

-HaZZ Sereď - 6 x

-RZP - 10 x

-Železničná polícia – 18 x

-Policajný zbor - 185 x

-preverenie oznamu od občanov -75 x

-súčinnosť pri zákroku - 40 x

-dožiadania - 31 x

-iné dožiadania -39 x

 

Vlastnou činnosťou predviedli hliadky MsP 9 osôb, ktoré spáchali alebo boli podozrivé zo spáchania trestného činu. Za sledované obdobie boli pri služobných zákrokoch použité donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, kopy sebaobrany, putá) v 9 prípadoch. Donucovacie prostriedky boli požité v súlade so zákonom o obecnej polícii.

Počas sledovaného obdobia hliadky MsP Sereď našli osobu po ktorej bolo vyhlásené pátranie  PZ SR celkovo  5x

–-

Mestská polícia za sledované obdobie celkovo chránila 42 objektov napojených PCOO :

-podnikateľské objekty –14

-školy a predškolské zariadenia –17

-objekty v majetku mesta a mestských organizácií-9

-rodinné domy –2

 

V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 348 výjazdov ( priemer 0,95 výjazdu za 24 hod.). Narušenie objektu bolo v priebehu sledovaného obdobia zaznamenané 1x. Neznámy páchateľ cez oblok odcudzil televízor.


Priložené súbory k článku:Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentárdušan Pred 3 hodinami:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárČo píšu Parlamentní Listy Pred 3 hodinami:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárre.obyvatel Pred 4 hodinami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
Komentárdik more Pred 18 hodinami:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK Včera:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Včera:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
KomentárTo je môj názor Včera:
Policajti im našli heroín
Komentárkonstatovanie Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
Komentárblablablaha Včera:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárSud s obzalovanym Machom Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárs.i.n. Predvčerom:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha Predvčerom:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign