Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 21. 5. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Poslanci odhlasovali, ktorí z občanov budú ocenení cenou mesta Sereď a čestným občianstvom

Iveta TóthováDátum13. 11. 2015 13:22:41TémaMestský úrad
24

Na zasadnutí MsZ v Seredi  konanom 12. 11. 2015 poslanci tajným hlasovaním rozhodli, ktorí kandidáti budú ocenení CENOU MESTA SEREĎ a ČESTNÝM OBČIANSTVOM MESTA SEREĎ.  Navrhnutých bolo 5 kandidátov a poslanci schválili všetkých navrhnutých.

Sú to :

 

Ján Holík –cena  mesta Sereď

PhDr. Milan Lihan –čestné občianstvo mesta Sereď

Marcela Hochedlingerová – cena mesta Sereď

Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD – cena mesta Sereď

Mgr. Milan Novák- cena mesta Sereď

 

Slávnostné odovzdanie ocenení prebehne začiatkom budúceho roka.

 

Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD – Zdôvodnenie navrhovateľky Eleny Loveckej na cenu mesta Sereď

-Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. získal ocenenie v súťaži „Vedec roka SR 2014" v kategórii Mladá osobnosť vedy (12.05.2015).

- Súťaž organizovalo Centrum vedeckotechnických informácií SR,

Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

- Ocenenie získal za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrochemickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiálov v ldinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.

- Doc. Švorc patrí k mimoriadne aktívnym pracovníkom v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a to rozsahom metodického záberu, ako aj počtom a kvalitou dosiahnutých výsledkov. Jeho práca je tiež spájaná s výchovou študentov v rámci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Bol školiteľom 9 diplomantov a 3 doktorandov.

- Pozornosť venuje vývoju, charakterizácii a využitiu perspektívnych elektródových materiálov ako je bórom dopovaná diamantová elektróda a elektróda na báze bizmutu.

- V r. 2013 a 2014 absolvoval polročnú vedeckú stáž na Karl-Franzens univerzite v Grazi -Rakúsko a dvojmesačný pobyt na Porúrskej univerzite v Bochume -Nemecko, pričom s obidvomi pracoviskami bola nadviazaná ďalšia spolupráca.

- V r. 2013 prevzal ocenenie Českej chemickej spoločnosti a  firmy Metrohm za najlepšiu prácu mladého elektroanalytického chemika do 35 rokov.

- Je tiež riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov aj v oblasti rontgenoštruktúrnej analýzy potenciálnych liečiv.

- Je aktívnym členom Slovenskej chemickej spoločnosti, kde je predsedom Odbornej sekcie Analytickej chémie.

- Vedeckú aktivitu doc. Švorca dokumentujú nasledujúce aktivity: 80 pôvodných vedeckých prác a72 domácich a zahraničných konferenčných príspevkov, na ktoré je evidovaných vyše 300 citácií.

-  Doc. Švorc si ako občan mesta Sereď a bývalý absolvent Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi za svoju doterajšiu prácu zaslúži ocenenie „Cena mesta Sered"'

 

 

Marcela Hochedlingerová Zdôvodnenie navrhovateľky Antónie Bánovskej na cenu mesta Sereď

Pani  Hochedlingerová  sa  v  meste  Sereď  angažuje  v  oblasti  hudobnej  kultúry, v  oblasti  menšinových žánrov ako je opera, klasická hudba,  balet,  hudobno poetické pásma, hudba Klezmer.

V roku  2008  vyústila  jej  dlhoročná snaha ( od roku 2002) o pozdvihnutie hudobnej kultúry v Seredi do založenia Občianskeho združenia Krásna hudba, ktoré sa zameriava najmä na predstavovanie umelcov,  ktorí kvalitne a zanietene prezentujú  hudobné diela v spojení s umeleckým slovom a tak pozdvihujú a rozvíjajú kultúrno-hudobné povedomie občanov ako i mládeže.  Aj pred založením  OZ organizovala koncerty umelcov lokálnych, regionálnych, ale i na európskej úrovni.

Započala tradíciu koncertov v Seredi a vychovala celú generáciu vďačných návštevníkov a priaznivcov klasickej hudby.

OZ má v súčasnosti cca 85 členov i ďalších priaznivcov. Za dobu svojho trvania zorganizovala  cca 40 hudobných i hudobno-slovných akcií s viac ako sto účinkujúcimi ako napr. súrodenci Babjakovci, Adriana Kučerová, Adriana Kohútková, Jitka Sapara-Fischerová, Marián Lapšanský, Paul Gulda, Martin Malachovský, Prezburger Klezmer Band a ďalší.

Boli organizované taktiež autobusové zájazdy na operné i baletné predstavenia a muzikály, ako na našu prvú domovskú scénu -SND Bratislava, DAB v Nitre, ale aj do rakúskeho Eisenstadtu, kameňolomu v St. Margarethen a na scénu v Morbischi.

Pani Marcela Hochedlingerová sa angažuje aj v OZ Komenius, ktoré združuje bývalých pedagogických pracovníkov v Seredi a okolí.

Pomáha aj spevokolu Zvon -jej zásluhou bol zorganizovaný slávnostný koncert spevokolu Zvon v júni tohto roku pri príležitosti jeho 90. výročia založenia a taktiež má veľkú zásluhu na oživení činnosti tohto zboru.

Z týchto dôvodov ju navrhujeme na ocenenie Mesta Sereď -zaslúžila sa o kultúrne vyžitie občanov mesta a okolia.

 

Ján Holík – Zdôvodnenie navrhovateľa Tomáša Karmažína na cenu mesta Sereď

Pán Ján Holík pôsobí v našom klube TJ ZIPP Sered pôsobí od roku 1970 t.j 45 rokov. Vo svojich 75 -tích rokoch ešte stále posobí ako správca štadiona futbalového klubu TJ ZIPP Sereď ako aj funkcionár. Ako veľké pozitívum hodnotím jeho schopnosť adaptácie na meniace sa podmienky v klube zapája sa do funkcionárskych povinností a ľudský prístup , či už medzi mladími futbalistami .. Jeho prístup, pozitívne myslenie sú veľkým prínosom pre náš futbalový klub TJ ZIPP Sereď. Ked bolo ocenovaníe futbalový ch osobnosti pri prílezitosti 100 rokov futbalu si ho terajsí funkcionari nevšimli jeho obetavú prácu, ktorú vykonáva ako svoje hobby t.j.zadarmo. Preto ho navrhujem na ocenenie na CENU MESTA SEREĎ alebo na CENU ČESTNEHO OBČANA MESTA SEREĎ.

 

PhDr. Milan Lihan – Zdôvodnenie navrhovateľa Ľubomíra Veselického na čestné občianstvo mesta Sereď

PhDr. Milan Lihan je dlhoročný pedagóg a tréner basketbalových družstiev. V školských službách pôsobil od r. 1962, 18 rokov ako stredoškolský profesor na Gymnáziu v Seredi, kde v mimoškolskej činnosti viedol ako tréner basketbalové družstvo dievčat školy, s ktorým sa pravidelne úspešne zúčastňovali majstrovských súťaží. Jedným z najvýraznejších dosiahnutých úspechov bolo druhé miesto na stredoškolských majstrovstvách ČSSR.(1975). Počas pôsobenia v Seredi pôsobil ako tréner rôznych družstiev basketbalového oddielu bývalého Slavoja Sereď a Lokomotívy Sereď, ktoré úspešne štartovali v Slovenskej národnej lige.

Od roku 1971 pôsobil aj ako tréner mládežníckych reprezentačných družstiev. Juniorky ČSSR viedol ako 2. tréner a vr. 1975 na ME v Španielsku získali titul majstra Európy, v r.1977 obsadili na ME 3. Miesto. Od r. 1977 do r. 1980 pracoval ako zodpovedný tréner za prípravu družstva kadetiek ČSSR. Okrem trénerskej činnosti pracoval ako funkcionár v telovýchovnom hnutí : člen TJ Lokomotíva Sereď, člen predsedníctva OV ČSZTV v Galante, bol členom pléna ÚV ČSZTV a členom trénerskej rady a komisie mládeže SÚV ČSZTV. Za prácu v telovýchovnom hnutí bol viackrát vyznamenaný. Od roku 1980 pôsobil ako zástupca riaditeľa na Gymnáziu v Trnave . Aj tu pokračoval V trénerskej činnosti, trénoval družstvo žien basketbalového oddielu TJ Slávia Trnava, ktoré štartovalo v Slovenskej národnej lige. Počas pôsobenia vTrnave spolupracoval na rezortnom výskume MŠ na úseku optimalizácie riadenia útvarov a inštitúcií pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Od r. 1986 bol riaditeľom Gymnázia v Piešťanoch. Vo funkcii riaditeľa sa snažil o zefektívňovanie

tvorivých pedagogických schopností celého učiteľského zboru, o čom svedčí jeho aktívna činnosť vo výskumnej rezortnej skupine riadenia gymnázií pri Ministerstve školstva. Po ukončení funkčného obdobia pracoval ako metodik ruského jazyka na Metodickom centre v Bratislave . Práca mu poskytovala širokú škálu možostí venovať sa porovnávaciemu štúdiu slovanských jazykov.

Stal sa spoluautorom dočasných učebníc Kontakt I.,II.,III. a výberových textov na vyučovanie ruského jazyka.

Nadviazal kontakty s ruštinármi v Rusku, Poľsku, Maďarsku, v Českej republike a v Rakúsku a organizoval pre nich spoločné vzdelávacie semináre. Na záver svojej kariéry opustil pôsobenie v rezorte školstva a odišiel pracovať pre Prúmyselné stavitelství Brno najskôr ako tlmočník a neskôr ako logistik na územi Ruskej federácie v Saratove a v Briansku. 1.1.2000 odišiel do starobného dôchodku .

 

 

Mgr. Milan Novák - Zdôvodnenie navrhovateľa HK SLávia Sereď  na cenu  mesta Sereď

Mgr. Milan Novák sa v tomto roku dožíva životného jubilea. Jeho život je spätý s mesto Sereď. Rodák z blízkej Paty strávil stredoškolské roky v Seredi. Vysokoškolské vzdelanie získal na PF v Nitre, kde vyštudoval učiteľstvo aprobácia slovenský jazyk- občianska náuka. Neskôr začal učiť na ZŠ Sídlisko lV. v Seredi. Od roku 1986 začal pôsobiť ako tréner dorasteniek Slávie Sereď. Ako dobrý lokálpatriot zostal verný klubu a mestu po celý život, hoci mal zaujímavé a lukratívne ponuky pôsobiť v iných hádzanárskych oddieloch .Od roku 1990, s krátkou prestávkou, kedy pôsobil ako viceprezident klubu, až dodnes pôsobil ako predseda a neskôr prezident HK Slávia Sereď.

Ako uznávaný tréner viackrát viedol výbery Trnavského kraja. Počas svojej trénerskej kariéry dosiahol veľa vynikajúcich výsledkov. Družstvo dorasteniek doviedol k postupu do 1. ligy, to sa mu podarilo aj s družstvom žien.

V roku 2004 sa so žiačkami stal majstrom SR . Taktiež doviedol svoje družstvá k viacnásobným majsterkám Trnavského kraja, k 3. miestu na M SR a k ďalším pekným umiestneniam na MSR. Na medzinárodnom poli si najviac cení 2. a dvakrát 3.nuesto na prestížnom medzinárodnom turnaji Prague handball cup a 1. miesta na turnajoch v Karvinej. Vždy sa snažil vzorne reprezentovať mesto Sereď, Slovensko a klub. Niekoľko rokov aktívne pracoval v Komisii mládeže SZH , v Športovej komisii mesta Sereď a ako podpredseda Trnavského zväzu hádzanej. Svojou prácou chcel vždy vhodnou formou vyplniť voľný čas detí a mládeže, reprezentovať mesto a hrou pobaviť divákov. Jeho krédom je: „Človek musí byt' zdravý telom a duchom", čo ako dobrý učiteľ a tréner uplatňuje


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-11-2015 21:29:00
Je potrebne zablahozelat. Urcite. Pripravim.

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárSlusny obcan Pred 2 minútami:
Železnice o budovu z čias Rakúsko-Uhorska záujem nemajú ani v prípade, že v Seredi končila Medzimestská konská železnica z Bratislavy.
Komentárdotaz Pred 1 hodinami:
Do nenávratna posielajú ďalšiu historickú budovu v Seredi
KomentárMisho Pred 4 hodinami:
ŠKF iClinic Sereď - MŠK Žilina 2 : 3 (1 : 3)
KomentárUdenac Pred 18 hodinami:
Nebo pred búrkou
Komentárjanka Pred 19 hodinami:
Súd rozhodol: Holička sa za nepravdivé výroky musí verejne ospravedlniť Jurčagovi!
KomentárKačica 05 Pred 19 hodinami:
PRÁVE TERAZ: Zásah kukláčov v centre mesta - AKTUALIZOVANÉ
Komentárkuko Pred 21 hodinami:
Vyhodil mačku z 8. poschodia bytu
KomentárJozef1 Pred 23 hodinami:
V Seredi je to tak
Komentárvšak sme Včera:
"góly strelené do vlastnej bránky v podobe zničených národných parkov sa nezmazateľne zapisujú na tvári Zeme"
KomentárPre Lexa Včera:
AKTUÁLNE: Dopravná nehoda na Čepeňskej ulici v Seredi - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPre Seredan Včera:
"Mali sme pochovať svojich padlých, ale namiesto toho ich vykopávame a ženieme do ďalších bojov."
KomentárMudrlant Predvčerom:
Slobodu na internete obmedzia. A budú na to mať zrozumitelne pomenované dôvody.
Komentárpre Marcela 17-05-2019 22:13:23:
5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva - dňa 02. mája 2019 o 17:00 hod.
KomentárKlačanovci 17-05-2019 16:48:00:
Seredskí taekwondisti reprezentovali v Chorvátsku
Komentárpre klof 17-05-2019 10:44:07:
Políciou zadržaný Marek G. zostáva vo väzbe
KomentárJozef 16-05-2019 14:44:59:
Hľadáme stratenú fenku Ritu

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign