Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 21. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Odpovede na interpelácie poslanca Pavla Kurbela k tepelnému hospodárstvu MsBP

24

Mestský úrad | Odpovede na interpelácie poslanca Pavla Kurbela k tepelnému hospodárstvu MsBP

1. V čom je zmluva o prenájme medzi MsBP Sereď a V.I.Trade Nitra výhodná pre mesto a jeho obyvateľov?

Zámer ďalšieho fungovania Mestského bytového podniku Sereď, s.r.o. (ďalej len „MsBP“), vyhlásenie a podmienky verejného ponukového konania, menovanie komisie pre prípravu a vyhodnotenie verejného ponukového konania a výber najvhodnejšieho uchádzača boli schválené  Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 150/2013 zo dňa 23.7.2013 (Hlasovanie: prítomných 18, za 14, proti 1, zdržali sa 3). Návrh spoločnosti V.I.Trade, s.r.o. na uzavretie zmluvy bol komisiou pre prípravu a vyhodnotenie verejného ponukového konania (predseda komisie: Ing. Bystrík Horváth, členovia: JUDr. Michal Irsák, MUDr. Miroslav Bucha, Ing. Tibor Krajčovič, Ing. Arch. Róbert Kráľ, Ing. Marián Sidor, Ing. Marek Lovecký, Ing. Martin Káčer bez hlasovacieho práva) vybratý ako najvhodnejší z predložených návrhov. Konateľ spoločnosti MsBP ako prenajímateľ  uzavrel dňa 12.11.2013 Zmluvu o nájme nehnuteľností a technologických zariadení (ďalej len „zmluva o nájme“) so spoločnosťou V.I.Trade, s.r.o. ako nájomcom.

Uzatvorenie zmluvy o nájme s víťazom verejného ponukového konania a teda  zmenou dodávateľa tepla v meste Sereď prostredníctvom vstupu strategického partnera je výhodné pre obyvateľov mesta Sereď. Výhodnosť uzatvorenia zmluvy o nájme medzi MsBP  a V.I.Trade, s.r.o.  pre mesto a jeho obyvateľov je potrebné vyhodnocovať v kontexte s minulosťou  MsBP a možným dopadom na budúcnosť MsBP v prípade nerealizovania zmeny. Je potrebné si uvedomiť  problémy, ktoré by sa nevyriešili  bez vstupu partnera. Mesto Sereď a občania tohto mesta získali model poskytovania dodávky tepla, ktorý sa zatiaľ ukazuje ako efektívny, hospodárny a perspektívny.

Uzatvorením zmluvy o nájme MsBP a teda aj  mesto Sereď môže postupne odstrániť skoro všetky hlavné nedostatky, ktoré sa nakumulovali počas existencie MsBP. Výhodnosť zmluvy o nájme je potrebné vidieť v tom, že:

  •  na nájomcu sa presunulo prevádzkové riziko, ktoré nebol MsBP schopný v minulosti zvládnuť -  daním majetku MsBP do nájmu sa znížilo riziko prevádzkových finančných strát a tým zabezpečilo návratnosť už existujúcich investícií, keďže počas dodávky tepla MsBP sa už „prejedali“ odpisy - finančné prostriedky, ktoré zaplatí Energetika Sereď, s.r.o. na nájomnom vo výške odpisov sa budú kumulovať na účte MsBP, teda za dobu trvania zmluvy o nájme sa na účte MsBP nakumuluje finančná suma vo výške hodnoty majetku, ktorý je predmetom nájmu (cca vyše 2,5 mil. EUR) - to je hlavná výhoda,
  • ·na nájomcu sa presunulo riziko, ktoré súvisí s udržateľnosťou prevádzky geotermálneho vrtu, nakoľko vrt sa nachádza v pásme v nie  najvhodnejšom na vybudovanie geotermálneho vrtu – na základe údajov z Energetiky Sereď, s.r.o. pri prvom spustení geotermálneho vrtu do prevádzky bola výdatnosť 25%, v roku 2014 bola 10,9% , v roku 2015 bola 6,6%, v roku 2016 bola 7,1% (výdatnosť geotermálneho vrhu sa vyrátava ako podiel tepla vyrobeného z geotermálneho vrtu a celkového vyrobeného tepla v danom kalendárnom roku),
  •   sa odstránili chyby a nedostatky, ktoré pôvodný MsBP  vykazoval v hospodárení, v účtovníctve, v evidencii majetku, v riadení ľudí, v  informačnom systéme, a to konkrétne:

a.             nedostatok kvalifikovaného ľudského kapitálu, zlý manažment, nedostatočná kontrola hospodárenia (neboli schopní plánovať - viď rozdiel v cash flow MsBP, zlé spôsoby účtovania, nedokončenie plánu geotermu, zlá prevádzka geotermu, strata klientov v oblasti  správy bytov, útoky konkurencie v oblasti správy bytov, ktoré poukazovali na pretrvávajúce nedostatky...),

b.            dlhodobá akumulácia strát, pokračujúca neefektívnosť a nízka produktivita práce zhoršovala platobnú schopnosť a bonitu pôvodného MsBP,

c.             nedostatočné prevádzkové zdroje - disponibilné zdroje nestačili na zaplatenie všetkých záväzkov (peniaze na účtoch nepokrývali dodávateľské faktúry  a vrátenie preplatkov na službách obyvateľstvu),  čím hrozilo riziko konkurzu zo strany banky, ale aj dodávateľov,

d.            nedobudovanie  tretej fázy projektu geotermálneho vrtu, t.j. prepojenie na K4, príp. K9,  (v súčasnosti je vybudované prepojenie na K4),

e.             chybné spravovanie  pohľadávok vznikajúcich pri správe bytov, ktoré sa hradilo z prostriedkov získaných z tepelného hospodárstva,

f.             evidenčné problémy: nezaradenie časti majetku do aktív, metodicky nesprávne účtovanie faktúr za energie, pravdepodobne nesprávne účtovanie správy bytov, neodpisovanie pohľadávok,

g.            napriek nízkej úrovni elektronickej evidencie, pôvodný MsBP  mal 7 typov softwaru, nedobudovaný dispečing, rôzne technológie navzájom nekomunikovali,

h.            výrazný pokles odberov tepla (od r. 2002 do roku 2012 pokles o 42%) -predimenzované výrobné kapacity – neadekvátna schopnosť reagovať na zmeny,

i.              absolútne zlý finančný manažment - dlhodobo kumulatívna strata - od roku 2002 dosiahla skoro 800tis. €, MsBP započítaval zisk do ceny tepla, avšak sa nedosahoval, taktiež stratovosť dosahovala výšku, ktorá už znemožňovala produkovať dostatok peňažných zdrojov na obnovu majetku,

j.              hodnota dlhodobého majetku dlhodobo klesala – bez geotermu (dlhodobo sa investovalo pod úrovňou odpisov, t.j. pod minimálnou úrovňou reprodukcie),

k.            neadekvátna veľkosť investície do geotermu vzhľadom k veľkosti a finančným možnostiam pôvodného MsBP, (investícia do geotermu bola vo výške cca 1,7 mil. € a úver bol 1,2 mil. eur - zlý stav likvidity pôvodného MsBP ako dôsledok nedostatočného zabezpečenie externých zdrojov do geotermálneho vrtu – cca 500tis. € rozdiel medzi úverom a investíciou),

l.              dlhodobá stratovosť pri správe bytov pôvodným MsBP –  ak by sa medzi dve hlavné činnosti pôvodného MsBP rozrátali nealokované náklady rovnakým podielom, tak strata zo správy bytov za posledné tri roky pred rozdelením MsBP na Naša domová, s.r.o. a MsBP by bola 123 tis. €,

m.          straty v rozvodnej sieti, ktoré   dosahujú výšku približne 20% (povolený zákonný limit straty, ktorú je možné zahrnúť do ceny tepla je 7,5%).

 

Uzatvorením nájomnej zmluvy s V.I Trade, s.r.o.:

1.            Boli odstránené dlhodobo pretrvávajúce, ako aj dlhodobo neudržateľné vyššie spomenuté nedostatky a chyby v riadení a hospodárení MsBP.

2.            Odvrátilo sa riziko kolapsu MsBP, čím sa odvrátilo riziko potreby riešenia finančných problémov MsBP  mestom Sereď s následkom dopadu na fungovanie ostatných samosprávnych povinností. 

Získal sa strategický partner, ktorý okrem know how v dodávke tepla je stabilným partnerom na trhu, je schopný zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na obnovu majetku MsBP, či už z EÚ fondov alebo z vlastných. Je nevyhnutné investovať do majetku MsBP -investícia do rozvodnej siete vo výške niekoľko miliónov (cca 5 mil. eur). Z dôvodu finančne náročnej a zároveň nevyhnutnej  investície je potrebné využiť aj zdroje z EÚ. Jednou z podmienok čerpania prostriedkov z EÚ je zabezpečenie účinného centrálneho zásobovania teplom (CZT). Preto bolo nevyhnutné napojiť aj mestské objekty a školy, čím sa ponížila fixná zložka tepla pre obyvateľov mesta Sereď. Ďalšou podmienkou je vypracovanie projektovej dokumentácie (v hodnote cca 170 000 €), aby bola možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z Európskej únie. Takto získané finančné prostriedky nebudú vstupovať do ceny tepla pre odberateľov v meste Sereď. Zrekonštruované potrubie sa po ukončení nájomnej zmluvy dostane bezodplatne do majetku MsBP.  

3.            Dodávateľ tepla zmluvou o nájme sa zaviazal k mnohým povinnostiam – hlavne:

a.             v čl. III, bod 3.7 investovať do majetku počas doby prenájmu minimálne 3 milióny eur - min. 60% do konca roka 2020 a min. 90% do konca roka 2028,

b.            v čl. III, bod 3.13 - znížiť ročný objem fixných nákladov oproti roku 2013 minimálne o 15% a spotrebu plynu do roku 2020, čo sa odrazí v cene tepla,

c.             čl. V., bod 5.1. - nájomca je povinný platiť nájomné, ktoré je vo výške odpisov pre daný kalendárny rok, nie však viac ako maximálne povolená hranica stanovená ÚRSO – (ak by pôvodný MsBP dodával teplo v meste, tak do  fixnej ceny tepla by vstupovali odpisy, v prípade dodávateľa tepla Energetika Sereď, s.r.o. do fixnej ceny tepla vstupuje nájomné, v obidvoch prípadoch do ceny tepla vstupujú rovnaké sumy)  a zároveň nájomné nesmie klesnúť pod úroveň výšky splátky investičného úveru, čím je zabezpečené splácanie úveru.

Každoročnou kumuláciou finančných prostriedkov, ktoré Energetika Sereď, s.r.o. zaplatí MsBP ako nájomné sa zbierajú finančné prostriedky na to, aby MsBP bol finančne schopný splniť svoj záväzok z nájomnej zmluvy uvedený v čl. IV, bod 4.8. a teda po ukončení nájmu MsBP uhradí účtovnú zostatkovú hodnotu vykonaných technických zhodnotení, modernizácií a iných investícií (spôsob výpočtu výšky nájomného za dobu trvania nájmu a účtovná zostatková hodnota vykonaných investícií je zmluvne nastavená tak, žeMsBP bude mať dostatočné finančné zdroje),

d.            čl. VI - zriadenie komisie (4 členovia za MsBP a 2 členovia za Energetiku Sereď, s.r.o.) za účelom koordinácie činností súvisiacich s prevádzkovaním tepelno-energetického zariadenia.

 

Je tiež potrebné zdôrazniť, že uzatvorením zmluvy o nájme:

·               Do ceny tepla, ktoré platia občania mesta Sereď, vstupujú len tie náklady, ktoré by tiež vstupovali, ak by teplo v meste dodával MsBP,

·               MsBP má každý rok z prenájmu finančné prostriedky – po ukončení nájomnej zmluvy to bude vo výškehodnoty majetku pôvodného MsBP, ktorý bol daný v roku 2013 do nájmu (cca vyše 2,5 mil EUR) a použije ich na odkúpenie majetku, ktorý Energetika Sereď, s.r.o. investuje z vlastných zdrojov.

·               Investovaním finančných prostriedkov do majetku MsBP spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o. sa znižuje  strata v dodávke tepla.

·               Energetika Sereď, s.r.o. intenzívne rieši problémy súvisiace so znížením výdatnosti geotermálneho vrtu – geotermálny vrt je v hĺbke 1800 metrov. Diagnostikovaním bolo zistené, že v hĺbke 609 metrov je vrt nepriechodný, následne frézovaním došlo k posunu priechodnosti do hĺbky 1 040 metrov. Energetika Sereď, s.r.o. objednala na jún 2017 firmu, ktorá by mala zistiť možnosti spriechodnenia geotermálneho vrtu a očakáva sa, že sa zvýši výdatnosť geotermálneho vrtu z terajších 3,2 litra/sekundu na 7-7,5 litra/sekundu (pri prvom spustení geotermálneho vrtu do prevádzky bola výdatnosť 8 litrov/sekundu),

·               MsBP (v širšom vnímaní mesto Sereď) nepredal, ale prenajal svoj majetok, pričom si ponechal kontrolu v kľúčových oblastiach – schvaľovanie strategických zámerov a investícií, prerokovanie plánu údržby a opráv, prerokovanie ceny tepla na nasledujúci rok pred podaním na ÚRSO, prerokovanie skutočnej ceny tepla za predchádzajúci rok pred podaním na ÚRSO prostredníctvom komisie, v ktorej  má rozhodujúci počet členov.

·               Tento model bol v meste Sereď nastavený až po dôkladnej analýze tepelného hospodárstva v meste Sereď, ktorá bola vypracovaná odborníkom v energetickom hospodárstve  Ing. Martinom Káčerom, ktorý bol v tíme poradcov vlády SR pre tepelné hospodárstvo a tiež pracoval aj pre iné nadnárodné spoločnosti podnikajúce v energetickom hospodárstve.

·               Centrálne zásobovanie teplom (napojenie mestského úradu, škôl, mestskej polície, Denného centra pre seniorov, Mama klubu, OZ Pomocníček, spoločnosti Naša domová správa) je v súlade so strategickým dokumentom mesta Sereď – platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď (PHSR) na roky 2015 – 2024 ako aj predchádzajúcim PHSR na roky 2004 – 2014. Je v súlade aj s požiadavkami Európskej únie týkajúcich sa zníženia emisií a ochrany životného prostredia (emisie, ktoré vznikajú pri lokálnom vykurovaní sú niekoľkonásobne vyššie ako pri centrálnom vykurovaní). 

·               Energetika Sereď, s.r.o. na svoje náklady vypracovala projektovú dokumentáciu v hodnote cca 170 000 eur na rekonštrukciu tepelných rozvodov. Projekt na rekonštrukciu tepelných rozvodov aj v apríli 2017 podala.Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo nevyhnutnou podmienkou podania projektu a možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky z Európskej únie. Takto získané finančné prostriedky nebudú vstupovať do ceny tepla pre odberateľov v meste Sereď.

 

2. Dal primátor súhlas alebo príkaz na to, alebo vedel primátor o tom, že:

a) MsBP požičiava peniaze napríklad Energetike Sereď?

b) MsBP podpísal dokument, na základe ktorého sa stal potencionálnym  spoluručiteľom v prípade čerpania úverov napríklad z banky Energetikou Sereď?

 

O pôžičke MsBP bol primátor mesta následne informovaný.

a) Na základe Rámcovej zmluvy o pôžičke zo dňa 6.11.2014 boli požičané Energetike Sereď, s.r.o. voľné finančné prostriedky MsBP za účelom investície – obstarania majetku súvisiaceho s obnovou a rozvojom tepelného hospodárstva v meste Sereď (postupne v celkovej výške 370 tis. eur, z toho bolo vrátené 20 tis. eur). S voľnými finančnými prostriedkami MsBP konateľ naložil efektívne, hospodárne a výhodne.

Ak by finančné prostriedky boli uložené na bežnom účte v banke priniesli by MsBP za obdobie 2014 – 2016 na úrokoch sumu cca 550 eur (rátané je s 0,1% úročením, resp. pri termínovanom vklade s úrokom od 0,5% do 1,0% nie viac ako 5 000 eur). Avšak MsBP získalza uvedené obdobie úroky vo výške 20 451,63 € (pozn.: k 31.12.2016 má MsBP okrem finančných prostriedkov, ktoré požičal, ešte navyše na bežnom účte finančné prostriedky vo výške 210 797,99 €).  

b)  Ručenie je obojstranné. A bolo nutne vyvolané. Najprv bola  Energetika Sereď, s.r.o. ručiteľom pre MsBP.  MsBP potreboval z dôvodu uchádzania sa o nenávratné finančné zdroje z EÚ prefinancovať nevýhodný úver, ktorý pôvodný MsBP zobral na investíciu geoterm.   Pôvodný úver na geoterm mal veľmi nevýhodné podmienky, pretože bol založený celý hnuteľný majetok MsBP. Bolo ho potrebné „odťažiť“, aby sa mohol MsBP uchádzať o financie z EÚ.  Banka poskytujúca úver na prefinancovanie nevýhodného úveru vyžadovala ručenie od Energetiky Sereď, s.r.o.

 

zdroj: mesto Sereď


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Dobry den, | 20-05-2017 17:35:06
V r.2013 bol Mestom Sered poziadany p.Kacer, likvidator spolocností,ako uvadza vo svojom zivotopise, aby urobil v MsBP este s 2 pracovnikmi ekonomicku kontrolu. Mali to velmi dobre zaplatene. Druhym kontrolorom bol p.Marko, terajsi riaditel Nasej domovej spravy. Hladali aku chybu by nasli, kedze nic nemohli najst, lebo bol robeny kazdy rok audit, tak napisali to, co je vyssie uvedene. Pytam sa, ak niekto dostal fakturu z vyuctovania kurenia a mal tam uvedeny pteplatok, dostal ho?Ano! V bode c.je napisane,ze byvaly MsMP neodpisoval pohladavky. Preco by to mal robit? To treba vymahat od dlznikov a nie dat do svojich nakladov ako to urobil p.Kacer, vid jeho vykazy. Vraj nebol kvalifikovani manazment. No uz maju mat vsetci vysoku skolu? Uz nie je dobre, ze ma niekto dlhodobu prax? To ich preto treba vyhodit? Co sa tyka tych programov, mohol kupit p.Ac nove programy, ale islo by to do ceny tepla. Takze ludom dal nizsiu cenu. Strata vznikala vtedy, ked bola slaba zima, a to minule roky bola ozaj slaba. Mam dojem, ze pan Kacer urobil co bolo potrebne, ucelove a odisiel. Druhy kontrolor zostal konatelom a nadalej pracuje na programe, ktory bol este za p.Aca. Lahko sa zobere praca a čest byvalym zamestnancom. Nasa domova sprava, aby mohla existovat, bude zvysovat poplatky, ake za p. Aca neboli,vid.tabulka na ich stranke. Ceny za teplo mame kazdy rok vyssie, porovnajme si spotrebu tepla do roku 2012, nie preplatky, nedoplatky, ale spotrebu. Uvedeni kontrolori,dobre zaplateni likvidatori a teraz zamestnanci, dobre vam bola praca zabezpecena na ukor zanestnancov a hlavne obyvatelov, poberatelov tepla, ktorym sa stale zvysuje cena za teplo. Taktiez boli oklamane aj skoly. Asi by bola potrebna spätna kontrola ale nie so znamymi ludmi p.prednostovi ako to bolo urobene v r. 2013.
odpoveď | 17-05-2017 11:42:28
Už tu bolo niekoľkokrát spomínané, že mnoho vecí urobil p.primátor bez toho, aby to bolo prerokované zastupiteľstvo. Urobil si po svojom, svojvoľne. Žiaľ, tak to v našej skorumpovanej spoločnosti chodí.
obyvatel 1 | 17-05-2017 10:20:00
pre anonym | 17-05-2017 09:34:18 pises ze komisia vybera z uchadzacov. No ked prave komisia vybrala to co vybrala cize zaujemcu s minimalnou skusenostou a este k tomu s holou ritou pri com mu musi pozicat nemale peniaze prave ten \"krachujuci a zle hospodariaci MsBP\" tak aj pre mna su namieste pochybnosti vyberu komisie. To nie je konspiracia ale podla mna to bola bud neschopnost alebo zamer
Pavol Kurbel | 17-05-2017 10:19:23
Pre anonym
O čom tu píšete
1, Nikoho z ničoho neobviňujem, a ani neupodozrievam, len som napísal, čo mi bolo povedané. Voči komisii nemám žiadne výhrady a ani podozrenia. Tak tu netrepte sprostosti.
2, Neviem prečo spomínate Lidl a Amazon. Ja som ani jednu z týchto firiem nespomenul vo svojom príspevku. A úplne bežne sa v spoločnosti dejú veci, že ľudia prepisujú firmy, či nakupujú nehnuteľnosti na manželky, či iných príbuzných, či známych, alebo sa nejak inak zahmlieva, kto je skutočný majiteľ, či kto naozaj zarobil.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 17-05-2017 10:15:27
anonym | 17-05-2017 09:34:18 | - mimoriadne trefna poznamka od \"anonyma\".

A to sa nikde ani Kurbel a ani nik iny priemyselneho parku v Seredi ani len slovkom nedotkol...

Ze by tip - jasne ze nie anonymom menovane - pre buducnost?
Kto to tu pissal, ze mlcat je zlato? ;-)
anonym | 17-05-2017 09:34:18
Pre obyvateľa , prečítaj si čo tu nepriamo píše nejaký hlupák na ľudí v komisii a stále nepochopil čo je úloha komisie . Tá vyberá z uchádzačov a tie primitívne konšpirácie to je výsledok myslenia prvoka.
Pán Kurbel by mal počítať do 100 kým vypustí takéto konšpirácie. Koho manželka kúpila pozemky pod Lidlom a Amazonom? Kto je tu mešuge?
Pavol Kurbel | 17-05-2017 09:20:39
Pre občan
čo ste včera mal 24 hodinovú službu, keď vypisuje po polnoci?
Nemám najmenší dôvod z niečoho upodozrievať komusiu. Viacerých z nich poznám dlhé roky a sú to seriózní ľudia. Len som napísal, čo mi bolo povedané do telefónu. Nikoho z ničoho nenapádam a neobviňujem.
A teraz všeobecne. Na to, aby niekto zbohatol, neznamená že musí zákonite skorumpovať komisiu, či nejaký iný orgán.
Niekedy napríklad stačí mať prvý ibnformáciu, ktorú iní nemajú. Napríklad, ako a či sa bude rozširovať priemyselný park a manželka skúpi všetky pozemky okolo a potom ich so ziskom predá, alebo vedieť, že bude podpísaná zmluva o výstavbe automobilky, či kadiaľ pôjde dialnica a podobne.
obyvatel 1 | 17-05-2017 08:37:02
občan, bud si nacisto meschugge alebo tu ucelovo trepes a ani nevies ako to v skutocnosti chodi. Prave pretoto je vyber a rozhodovanie komisie utajovany pred verejnostou. Aby v klude mohol nastat manipulovany vyber. Inak by sa k tomu ucelovo nedostali suplikanti s holou ritou.
Občan | 17-05-2017 00:41:32
Pán Kurbel,dočítali sme sa že víťaza vybrala komisia z viacerých záujemcov. To napádate a naznačujete čo? Chcete povedať o komisii v zložení Ing. Horvát,JUDr. Irsák, Ing.Sidor CsC,Ing. Lovecký, Ing. Arch. Král,Ing. Krajčovič a Ing.Káčer že nedajbože boli všetci ..............?
To si naozaj nevidíte na špičku vlastného nosa?Lebo vraj ste mali telefonát a vravel Vám nejaký chlapík, že sa neprihlásili, lebo bolo všetko dopredu......?
Nemáte pocit že ste by ste sa mali za tie osočenia omluviť?
Nie je mi Vás ľúto. KARMA je ZDARMA.
Pavol Kurbel | 16-05-2017 23:56:57
Občan, vás môže normálny človek len ľutovať. Vy máte problém sám so sebou.
Občan | 16-05-2017 23:30:17
Pán Kurbel,vy a váš právnik a tlačová beseda o Seredi v Trnave , spojenie s Icocrimom a vysvetlite:
Vzťah - poslanec KDH a kandidát za poslanca ĽSNS
ako to vlastne s Vami je, že sedíte vedľa seba ?
aký je Váš názor na tzv. Slovenský štát a prezidenta Tisa?
Vy kážete ?
Koľko ste zaplatil tomuto médiu?
Čo vám na to povie Váš právnik?
Tuším sa vám tie polopravdy vymkli z rúk.
Pavol Kurbel | 16-05-2017 22:44:34
V tomto okamihu nebudem reagovať na tie \"pravdy\" zverejnené v odpovedi. Právnik mi povedal, že až po vypočutí svedkov na súde. Aby som zbytočne nedával informácie von. Som však rád, že som ju na moju intrepeláciu dostal. Tomčániy totiž povedal viac, ako chcel. Len jedno by som chcel povedať. V tom katastrofickom výpočte už chýba len jedno a síce, že tu na Áčovom stole je červené tlačítko a keď ho zatlačíš začne tretia svetová. Tak mi to pripadá. Ak to bolo v takom katastrofálnom stave, prečo sa o to tak veľmi usilovali štyri a teraz piata firma? Kto z nás sa na chodníku zohne pre bezcennú starú 10 korunáčku? Asi nikto. A kto z nás sa zohne pre zašpinenú a ufúľanú sto eurovku. Asi všetci. A ak ju naraz zbadajú dvaja, tak sa za ňou ešte aj rozbehnú. Prečo asi? Pre to isté, prečo sa toľko firiem zaujímalo o MsBP. V sobotu vyšiel článok v SME o \"bilborde\" ktorý som umiestnil na križovatke s oznamom. Volal mi nejaký chlapík, že ten článok čítal a že ho veľmi zaujal. Robí totiž v oblasti teplárenstva. Medzi iným mi povedel aj to, že pracuje či pracoval v jednej z veľkých teplárenských spoločností, ktoré podnikajú u nás. Že aj oni sa pôvodne chceli zapojiť do súťaže o MsBP. Ale potom ako zistili, že už dávno pred odovzdaním ponúk, je vybratý víťaz, nakoniec ani do súťaže nešli. Povedal, že by to boli vyhodené peniaze.
Anco | 16-05-2017 20:02:45
projekty za 170000 na vlastne naklady. Tie urcite nepremietli do ceny tepla. Vlastne prisli darovat peniaze a teplo mestu. Neprisli sem zarobi.? Su tu pre nas, pre mesto. Su to vlastne filantropi. Mesto sa nemohlo uchadzat o dotacie? Vsetko co premietaju do ceny tepla by sa tam premietlo aj keby to ma MsBP? A kde je ich zisk? Odkial ho potom maju? Prisli sem, zo svojich daju xy penazi a investicie nechu s5? Si myslia ze zereme seno? V 2. interpelacii nie je odpoved na otazky iba omacky balamutiace hlavy ako cele odpovede. Energetika rucila MsBP. Ale preco MsBP ruci Energetike? S volnymi financnymi prostriedkami nalozil konatel vyhodne. Ty vole, asi poziciam banke prachy, aby mi mohla dat uver. Do neba volajuca kravina ala Sered. Zavadzanie, omacky,balamutenie,nezmysly. Postupovalo sa v sulade so zasadami hospodarenia mesta? Practe sa prec. Aj s kontrolorkou. Kde bola v schovana a na co sa robili audity?
obcan | 16-05-2017 19:26:59
naco je Seredi taka neschopna kontrolorka. Ved to je katastrofa ako tato osoba odvadzala svoju pracu ked neodhalila to \"katastrofalne\" hopodarenie MSBP. Co este hlada na urade takyto negramotny clovek? Mal som cest ju pocut dva krat v zivote ako sa vyjadruje, no katastrofa, ozralci zo senku su jej slaby odvar.
Občan | 16-05-2017 17:31:40
Pán M.M.,nechajte si vyložiť právne pojmy u Vášho právnika, pretože v odbornej a právnej stránke ste VEDLE JAK TA JEDLE. Vy píšete do bludu vaše teórie a domnienky.Oháňate sa transparentnosťou, demokraciou a odbornými termínmi dosť často a Vaše vyjadrenia sú plné neodbornosti a prepytujem hlúpostí. Asi za to ani nemôžete,každý dostal do vienka niečo. V niektorých prípadoch je naučiť sa radšej mlčať keď tomu nerozumiem a nechápem ZLATO. Vo Vašom prípade a v prípade niektorých ľudí to platí dvojnásobne.


Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 16-05-2017 15:19:34
Občan | 16-05-2017 15:00:44 | - vidiet, ze uvedenie konkretnych mien Vas rozculuje najviac. ;-)

Vtipy si nechajte na neskor, zatial je situacia z mesiaca na mesiac vaznejsia.

Nemyslim si, ze nikto spochybnuje rozhodnutie MsZ - teda zamer, PRENAJAT.

O podmienkach prenajmu, teda o OBSAHU ZMLUVY poslanci na MsZ NEROKOVALI, NEbola im predlozena, NEpresla ani legislativno pravnou komisiou a POSLANCI AKO AJ VEREJNOST BOLI ZAVADZANI VEREJNE a aj v mediach o tom, ze bola b komisii a poslanci \"svojim kolegom doverovali\".

Akym kolegom KONKRETNE TO DOVEROVALI?

Kto KONKRETNE teda o jej obsahu rozhodol?

Kto KONKRETNE teda NAKLADAL s majetkom s.r.o., ktora je v 100% vlastnictve mesta Sered - teda OBCANOV a nie konatela alebo primatora?

Zato dnes uz treba hladat lupou poslancov, ktori hovoria verejne, ze zmluva o prenajme je vyhodna pre mesto.

Ak sa mylim, prosim napiste konkretne mena.
Dakujem.
Občan | 16-05-2017 15:00:44
Je to obsiahla odpoveď na väčšinu otázok ktoré boli systematicky podsúvané aj Vami pán novinár M.M. A keď dostanete odpovede zasa nie ste spokojný, lebo aj takému dobermanovi z Vášho dvoru by malo byť jasné že 14 z 19 je väčšina. A keď väčšina rozhodla o smerovaní a následnom prenájme, ostatní tomu majú pomáhať.

Ste podobní s tým vodičom vo vtipe, keď polícia hlási :
Pozor na diaľnici Bratislava Malacky jeden blbec v protismere. A ten v protismere počúva rádio a hovorí: Čo jeden , všetci idú v protismere.
Kto si prečítal správu vidí kde je pravda.

Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 16-05-2017 12:50:17
Dozorna rada MsBP v minulosti a teraz:

Bc. Ľubomír Veselický
Športová 2796/34
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 22.02.2011
(od: 16.03.2011)
Ing. Tibor Krajčovič
8. mája 2749/12
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 11.12.2012
(od: 22.02.2013)
Mgr. Marek Lovecký
Spádová 1141/6
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 12.12.2012
(od: 01.05.2015)
Ing. Miroslav Marko
Jazdecká 8361/61
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 01.07.2013
(od: 24.10.2013)
Mgr. Tomáš Karmažin
Hornočepenská 2909/30
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 20.04.2015
(od: 01.05.2015)
Ing. Iveta Belányiová
Slnečná 2970/24
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 20.04.2015
(od: 01.05.2015)
Kvetoslava Funtalová
Dolnomajerská 1129/21
Sereď
(od: 13.10.1997 do: 15.03.2011)
Kvetoslava Funtalová
Dolnomajerská 1129/21
Sereď
Skončenie funkcie: 22.02.2011
(od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Ing. Eva Hanusová
102
Vinohrady nad Váhom
(od: 04.08.2003 do: 15.03.2011)
Ing. Eva Hanusová
102
Vinohrady nad Váhom
Skončenie funkcie: 22.02.2011
(od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Ing. Kamil Chovanec
A. Hlinku 3058/18
Sereď
(od: 15.04.1996 do: 27.10.1999)
Juraj Janošovský
Novomestská 43/43
Sereď
(od: 28.10.1999 do: 03.08.2003)
Ing. Tibor Krajčovič
8. mája 2749/12
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 22.02.2011
(od: 16.03.2011 do: 21.02.2013)
Miroslav Kucharovič
8. mája 2192/33A
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 15.04.1996
(od: 07.02.2012 do: 23.10.2013)
Miroslav Kucharovič
8. mája 2192/33A
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 15.04.1996 Skončenie funkcie: 28.05.2013
(od: 24.10.2013 do: 23.10.2013)
Miroslav Kucharovič
Jesenského 3000
Sereď
(od: 15.04.1996 do: 06.02.2012)
Ing. Ladislav Marek
Rošlimská 4
Brestovany
(od: 15.04.1996 do: 03.08.2003)
Ing. Štefan Maruna
Trnavská ul. 930/46
Sereď
(od: 15.04.1996 do: 12.10.1997)
Ing. Elena Paštéková
Mládežnícka 157/1
Sereď
(od: 28.10.1999 do: 03.08.2003)
Ing. Ľubomír Šimončík
Mládežnícka 162
Sereď
(od: 15.04.1996 do: 27.10.1999)
Stanislav Tvrdík
Jilemnického 1345/16
Sereď
(od: 04.08.2003 do: 15.03.2011)
Stanislav Tvrdík
Jilemnického 1345/16
Sereď
Skončenie funkcie: 22.02.2011
(od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Ing. arch. Robert Kráľ
Lúčna 3055/80
Sereď
Skončenie funkcie: 20.04.2015
(od: 01.05.2015 do: 30.04.2015)
Róbert Šipka
Slnečná 4321/1A
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 22.02.2011 Skončenie funkcie: 20.04.2015
(od: 01.05.2015 do: 30.04.2015)
Róbert Šipka
Slnečná 4321/1A
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 22.02.2011
(od: 16.03.2011 do: 30.04.2015)
Ing. arch. Robert Kráľ
Lúčna 3055/80
Sereď
(od: 04.08.2003 do: 30.04.2015)
Ing. Marek Lovecký
M.R.Štefánika 4/1179
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 12.12.2012
(od: 22.02.2013 do: 30.04.2015)

- - -

Ved sa chlapi neondiajte. Pytajte sa Veselickeho, Loveckeho a primatora, alebo Tvrdika (ten dokonca aj nieco tvrdil verejne, ze by nevedel co keca?) - ako to, ze tak dlho to fungovalo? Ci NE.....?

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=3113&SID=7&P=1
Dobry den, | 16-05-2017 11:43:43
No ako pozeram vyrocne spravy byvaleho MsBP tak vidim,ze mal aj zisky. Ucet za vyrobu tepla je kazdy rok iny, zalezalo teda od toho aka bola zima,podla toho bola aj vyska zisku. Slaba zima, slabe trzby a este k tomu aj nizsie ceny pre obyvatelov. Okrem toho MsBP platil mestu kazdy rok 43 tis.najomne za kancelarie, ktore zvysuje stratu, a to je za uvedene obdobie skoro 500 tis.eur.
Obcan | 16-05-2017 08:42:46
Ked vsetci boli na prd a nevedeli planovat manazment bol na prd ako je mozne ze vedenie mesta ich tam tak dlho nechalo. Ako je mozne ze Ač tam bol 20r ked vsetko robil zle . Nejako sa mi to nezda. 800tisic euro je uctovna strata a nie prevadzkova aj to treba povedat.
Dobry vecer | 16-05-2017 00:06:25
A kde je teraz pravda. Toto napisal na byvaly MsBP Ing.Kacer,ktory je byvalym kolegom p.Ing.Krajcovica v UNI credit bank, ako to pise pan Kacer vo svojom zivotopise, ktory je na stranke Mesta Sered. Alebo je pravda taka, ze bol byvaly MsBP v poriadku, ako pisali auditori, ktori schvalovali uctovnu zavierku vyse 20 rokov za riadenia p.Aca. Tieto uctovne zavierky schvalovala cely cas aj dozorna rada a kontrolorka mesta. Neboli tito ludia osocovani len preto, aby p. Kacer a p. Marko, spoluziak p. Krajcovica, dostali pracu? Papier znesie vsetko. Rad by som vedel, co je pravda,alebo nas dozorna rada klamala vyse20 rokov, alebo nas klame p.Kacer.
Dobry vecer | 16-05-2017 00:06:00
A kde je teraz pravda. Toto napisal na byvaly MsBP Ing.Kacer,ktory je byvalym kolegom p.Ing.Krajcovica v UNI credit bank, ako to pise pan Kacer vo svojom zivotopise, ktory je na stranke Mesta Sered. Alebo je pravda taka, ze bol byvaly MsBP v poriadku, ako pisali auditori, ktori schvalovali uctovnu zavierku vyse 20 rokov za riadenia p.Aca. Tieto uctovne zavierky schvalovala cely cas aj dozorna rada a kontrolorka mesta. Neboli tito ludia osocovani len preto, aby p. Kacer a p. Marko, spoluziak p. Krajcovica, dostali pracu? Papier znesie vsetko. Rad by som vedel, co je pravda,alebo nas dozorna rada klamala vyse20 rokov, alebo nas klame p.Kacer.
Občan | 15-05-2017 23:04:40
Zrejme niekto prepálil,robil relácie a teraz to vidí, škre ho to a nevie si priznať že sa mýlil. Čo tak pokúsiť sa aspoň omluviť .Pýcha a pocit že poslanec je niečo viac to nedovoľuje?
Trpezlivosť ruže prináša a nestačí len neodborne a veľkohubo urážať. Poslanci rozhodli väčšinou,je napísané 14 bolo za toto riešenie a kto teraz povie po prečítaní tohto článku že poslanci rozhodli zle je zadubenec a ignorant faktov.
seREdan | 15-05-2017 19:22:26
Ešte zo školy si pamätám jednu x krát overenú pravdu: čím viac argumentov, tým menej sú presvedčivé. A tu je toho akosi priveľa!
Pozn. : nebol snáď súčasný primátor v období, keď sa podpisovali nevýhodné zmluvy poslancom?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 15-05-2017 19:07:22
V pripade tychto veci teraz uz jednoznacne plati \"CIM HORSIE, TYM LEPSIE\" - otazka je, pre koho.

- poslanec Kurbel nieco systematicky a dlhodobo kritizuje.
- primator systematicky a dlhodobo nieje ochotny verejne vysvetlit vyhodnost zmluvy (nami bol preukazatelne ziadany e-mailom a to nie raz)
- teraz tu mame odpoved na interpelacie poslanca - asi od primatora. Konecne aspon nieco.

- vyznievaju negativne napr. voci minulemu vedeniu MSPB?
Vyznievaju snad kriticky voci inym? SPRAVNE!! - nalozte si navzajom a sudnemu cloveku uz nezostava nic ine, len pytat sa - co robili po dlhe roky poslanci MsZ, ktori boli v dozornej rade?

Co robila hlavna kontrolorka - odmeny dostala bohate, su take aj vysledky prace?
obyvatel 1 | 15-05-2017 18:34:33
Ved ludia z vedenia sedeli v dozornej rade co to mali nastarosti ako aj kontrolu cinnosti a hospodarnosti, ved su tam aj teraz. Kde je zodpovednost za ich nekonanie. Ako to clovek cita tak vsetko bolo zle a zaujimave vsetci tam poberali plat a to slusny. Za taketo hospodarenie sme ich platili??? Chyba mi tu vyjadrenie druhej strany cize pana Ača a spol. Ako je toto mozne??? Kde bola kontrolorka mesta? Ked bol v mestskej spolocnosti takyto bordel??? Preco to nebolo riesene v pociatku a zaco dostavala cele to obdobie este aj odmeny tato kontrolorka ??? Ved takouto spravou a odpovedou o stave si vsetci co tam boli poriadne nasrali na vlastnu hlavu a samozrejme bez akejkolvek zodpovednosti, vcetne vedenia mesta a kazdeho co bol pri tom??? Je to tu hnus a drc v tomto meste.
dotaz | 15-05-2017 17:02:13
Je tu vymenovaných x nedostatkov z predchádzajúceho vedenia. Dotaz: keď teraz vedia o nedostakoch, kde boli doteraz, aké kontroly sa robili? Bude sa to do nekonečna presúvať z jedného na druhého a len konštatovať nedostatky? Vždy sa niekto nabalí a odíde? Bežní ľudia tomu až tak nerozumia, tí len platia. Dokedy sa bude niekto na ních nabaľovať?

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárPre pána sklenára Pred 4 hodinami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
Komentárdik more Pred 6 hodinami:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK Pred 16 hodinami:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Pred 16 hodinami:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
KomentárTo je môj názor Pred 18 hodinami:
Policajti im našli heroín
KomentárOZ Dolnostredan Včera:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárkonstatovanie Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
Komentárblablablaha Včera:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárSud s obzalovanym Machom Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárs.i.n. Včera:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha Predvčerom:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentárpre pometeného diskutujúceho 17-08-2019 21:58:44:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign