Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 22. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Kľúčový zákon pre informovanosť občanov - pripomienky k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Miloš MajkoDátum10. 10. 2017 08:17:28TémaAktuálne témy

Pripomienkovanie pripravilo aj združenie právnikov a NO - ešte dnes je možné podporiť tu:

Podporte hromadnú pripomienku k novele infozákona!

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania návrh rozsiahlej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Infozákon je kľúčovým nástrojom občianskej kontroly, ktorý umožňuje občanom a novinárom získavať informácie o činnosti úradov, politikov, štátnych firiem, o hospodárení s verejnými financiami a prikazuje zverejňovanie zmlúv na internete. Predložený návrh novely obsahuje až 70 zmien a je najrozsiahlejšou zmenou zákona od jeho prijatia v roku 2000.

VIA IURIS, Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu a Centrum pre filantropiu predkladajú k návrhu novely infozákona hromadnú pripomienku.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme napríklad:

  • aby informácie poskytovali štátom a samosprávami ovládané firmy a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, aby informácie o poskytnutých dotáciách boli k dispozícii u poskytovateľov dotácie, a aby neboli súkromné firmy a občianske združenia zbytočne zaťažované povinnosťou vydávať úradné rozhodnutia o nesprístupnení informácií
  • aby verejnosť mohla skontrolovať, či si polícia a prokuratúra naozaj plní svoje úlohy a či stíha trestné činy, aby polícia a prokuratúra nemohla utajovať svoje rozhodnutia o vyšetrovaní závažných káuz a aby boli verejne prístupné rozhodnutia o trestnom stíhaní verejných funkcionárov
  • aby boli všetky zmluvy zverejňované na jednom mieste v Centrálnom registri zmlúv, kde ich bude možné ľahko vyhľadávať
  • aby boli verejne dostupné aj informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach verejných činiteľov, vedúcich zamestnancov a nominantov do orgánov štátnych a samosprávnych firiem
  • aby boli k dispozícii informácie o tom, od koho Národná diaľničná spoločnosť kúpila pozemky na stavbu diaľnic a kto na predaji týchto pozemkov zarobil


Návrh novely infozákona je zverejnený tu:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/678

Hromadnú pripomienku možno podporiť do utorka 10. októbra do polnoci, dokedy potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať s Ministerstvom spravodlivosti o novele zákona a pripomienkach.

Celé znenie hromadnej pripomienky je zverejnené tu a aj na webstránke SLOV-LEX https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/678/hromadne-pripomienky/zobraz


Za Vašu podporu ďakujeme!

Splnomocnenci pri rokovaní o hromadnej pripomienke:
Peter Wilfling, VIA IURIS
Juraj Rizman, VIA IURIS
Peter Kunder, Aliancia Fair-play
Rastislav Diovčoš, Aliancia Fair-play
Matej Šimalčík, Transparency International Slovensko
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
Pavel Sibyla, Nadácia Zastavme korupciu
Martin Turček, Nadácia Zastavme korupciu
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu


Podporte prosím hromadnú pripomienku. Budeme vás informovať o ďalšom vývoji.

Hromadná pripomienka VIA IURIS, Aliancie Fair-play, Transparency International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu a Centra pre filantropiu

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (materiál č. LP/2017/678, rezortné číslo 49531/17-110), ktorý bol predložený Ministerstvom spravodlivosti SR na pripomienkové konanie dňa 20.9.2017 na portáli SLOV-LEX (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/678).

 

1.

K bodu 2:

 

Navrhujeme prijať Alternatívu č. 1, t.j. navrhujeme aby v § 2 odsek 3 znel:

 „(3) Povinnými osobami sú ďalej aj obchodné spoločnosti, štátne podniky, družstvá a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak

a) sú úplne financované povinnými osobami podľa odsekov 1 a 2 alebo
b) sú kontrolované povinnými osobami podľa odsekov 1 a 2 alebo
c) povinné osoby podľa odsekov 1 a 2 vymenúvajú alebo volia viac ako polovicu členov ich riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.“.   

 

Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Alternatíva č. 2 prináša mnohé praktické a aplikačné problémy a v praxi by mohla byť fakticky nerealizovateľná. Preto navrhujeme prijať alternatívu č. 1.

Alternatíva č. 2 okrem iného stanovuje, že Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby... ktoré v posledných troch rokoch boli prijímateľmi nenávratného finančného príspevku2a) alebo dotácie;2b) na tieto povinné osoby sa vzťahujú len ustanovenia § 8 až 21a“.  V dôsledku tohto ustanovenia by sa informačná povinnosť vzťahovala aj na všetky firmy, cirkvi a občianske združenia, atď., ktoré boli v posledných troch rokoch prijímateľom nenávratného finančného príspevku z eurofondov alebo dotácie z verejného rozpočtu. Takúto právnu úpravu považujeme za nevhodnú z nasledovných dôvodov:

-  Išlo by o plnú informačnú povinnosť, teda všetky firmy, cirkvi a občianske združenia, atď. by museli na základe žiadostí o informácie poskytovať všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, bez ohľadu či by šlo o informácie o použití verejných prostriedkov alebo súkromných prostriedkov.

-  Plná informačná povinnosť by sa vzťahovala na firmy, cirkvi a občianske združenia, atď. bez ohľadu na to, aké množstvo finančných prostriedkov v posledných troch rokoch prijali – teda vzťahovala by sa aj na firmy, cirkvi a občianske združenia, atď., ktoré v posledných troch rokoch boli prijímateľom veľmi nízkeho príspevku alebo dotácie – napr. dotácie vo výške 50 eur.

-  Zakotvením informačnej povinnosti pre takéto firmy, cirkvi a občianske združenia, atď. by sa tieto právnické osoby stali povinnou osobou a boli by povinné vybavovať žiadosti o informácie podľa zákona o slobode informácií a zákona o správnom konaní. To by prinieslo neúnosnú administratívnu záťaž, pretože malé firmy prípadne  malé občianske združenia (napr. občianske združenia s tromi členmi), by sa stali správnymi orgánmi, museli by v lehote 8 pracovných dní vybavovať žiadosti o informácie a vydávať v správnom konaní rozhodnutia o nesprístupnení informácií.  Nie je tiež zrejmé, kto by rozhodoval o odvolaniach proti rozhodnutiam firiem, cirkví a občianskych združení atď. o nesprístupnení informácií. Aj keby sa žiadosti o informácie netýkali použitia verejných prostriedkov, v zmysle zákona by tieto firmy, cirkvi a občianske združenia, atď. museli žiadosti formálne vybaviť podľa zákona o slobode informácií a zákona o správnom konaní a vydávať správne rozhodnutia o nesprístupnení informácií. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že väčšinu z 50 000 občianskych združení registrovaných v SR tvoria malé občianske združenia dobrovoľníckeho charakteru, bez profesionálnych zamestnancov. Očakávať, že tieto subjekty budú schopné viesť správne konanie, dodržať zákonom stanovené lehoty a vydávať rozhodnutia v správnom konaní je nerealistické.

-   Informačná povinnosť by sa vzťahovala na všetky firmy, cirkvi a občianske združenia, atď., ktoré prijali finančný príspevok v posledných troch rokoch – teda v minulosti. Tým by podľa nášho názoru prišlo k zásahu do práva na ochranu legitímnych očakávaní týchto právnických osôb. Ak by si totiž boli firmy, občianske združenia, atď. vedomé skutočnosti, že prijatie akéhokoľvek príspevku na ne bude zároveň klásť mimoriadne náročné administratívne bremeno vybavovania žiadostí o informácie a vydávania rozhodnutí v správnom konaní, mnohé z nich by sa nikdy o príspevok z verejných zdrojov neuchádzali.

-  V žiadnom prípade neodmietame transparentnosť nakladania s verejnými prostriedkami, naopak, transparentnosť vo využívaní nenávratných finančných prostriedkov a dotácií, plne podporujeme. Za správnejší prístup však považujeme ten, ktorý neukladá nerealizovateľné administratívne bremeno na firmy, cirkvi a občianske združenia, teda ten, aby informácie o použití finančných príspevkov z eurofondov a dotácií boli v relevantnom rozsahu prístupné u poskytovateľov dotácií, ktorými sú orgány verejnej moci.

-  Pri riešení v alt. 2 by naopak išlo o krok proti transparentnosti, nakoľko informačná povinnosť by sa preniesla na súkromné právnické osoby, ktoré môžu zaniknúť bez právneho nástupcu, takže informácie o verejných financiách by sa tým „stratili“. Rovnako sa môže stratiť prístup k nim po uplynutí „troch rokov“ od udelenia dotácie, lebo právnická osoba prestane byť povinnou osobou. Transparentný prístup k potrebnému rozsahu informácií o dotáciách a eurofondoch teda treba zabezpečiť tak, aby boli na strane poskytovateľa (už aj teraz povinnej osoby), kde je zabezpečený štandard administratívneho postupu a prístup k dátam aj po uplynutí trojročného obdobia, prípadne aj  pri zániku občianskeho združenia, prípadne firmy.

 

2.

K bodu 8:

Navrhujeme aby bod 8 znel nasledovne:

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči.“

Táto pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:

Navrhujeme zosúladiť definíciu pojmu „informácia“ s definíciou tohto pojmu obsiahnutou v § 21b ods. 2 zákona o slobode informácií.

 

3.

K bodu 13 a k bodu 40:

Navrhujeme, aby bod 13 novely znel nasledovne:

Ustanovenie § 5 ods. 5 písm. i) znie: „i) predchádzajúce pracovné alebo iné obdobné zaradenia, trvanie predchádzajúcich pracovných alebo iných obdobných zaradení a označenie osôb, u ktorých sa predchádzajúce pracovné alebo iné obdobné zaradenia vykonávali,“

 

Navrhujeme, aby sa v bode 40 novely doplnilo ustanovenie § 9 ods. 3 okrem navrhovaných zmien o nové písmeno h), ktoré znie:

h) predchádzajúce pracovné alebo iné obdobné zaradenia, trvanie predchádzajúcich pracovných alebo iných obdobných zaradení a označenie osôb, u ktorých sa predchádzajúce pracovné alebo iné obdobné zaradenia vykonávali.“

 

Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Novela v bode 13 ustanovuje povinnosť povinným osobám zverejňovať profesijné životopisy osôb, ktoré sa „uchádzali najmä o manažérsku funkciu v tzv. verejných podnikoch.“ Navrhovaná zmena bodu 13 je legislatívno-technického charakteru. Nami navrhované znenie toto ustanovenie precizuje a zosúlaďuje slovné vyjadrenie normy s jej účelom. Z dikcie pôvodne navrhovaného ustanovenia totiž pri jeho gramatickom výklade plynie, že povinné osoby by mali povinnosť zverejňovať len posledné predchádzajúce pracovné alebo iné obdobné zaradenie osoby, ktorá vykonáva funkciu v štatutárnom, riadiacom alebo kontrolnom orgáne povinnej osoby podľa § 2 ods. 2 a 3, čo nie je v súlade s v dôvodovej správe proklamovaným účelom normy, tj. so zverejňovaním profesijného životopisu.

Zároveň sa navrhuje doplnenie bodu 40 novely, ktorý analogicky dopĺňa ust. § 9 ods. 3 o povinnosť povinných osôb sprístupňovať životopis osôb spadajúcich do taxatívneho výpočtu kategórii osôb, u ktorých sa prelamuje ochrana osobných údajov v súvislosti s realizáciou práva na informácie. Ako sa už uvádza k dôvodovej správe k bodu 13 a bodu 40 novely, v zmysle judikatúry Ústavného súdu SR musia osoby, ktoré vstupujú do verejného priestoru preukázať vyššiu mieru tolerancie, teda strpieť vyššiu mieru záujmu o ich osobu (III. ÚS 385/2012-63). Kategórie osôb, ktoré sú vymenované v navrhovanom ust. § 9 ods. 3 sa vyznačujú rovnakou až vyššou mierou zapojenia do verejného života ako manažéri verejných firiem. Z tohto dôvodu, uplatňujúc pravidlo de minori ad maius, je vhodné, aby sa sprístupňovali životopisy aj týchto ďalších kategórii fyzických osôb zapojených do verejného života.

 

4.

K bodu 21:

Navrhujeme, aby bod 21 znel nasledovne:

V § 5a ods. 6 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

 

Navrhujeme zároveň vloženie nového bodu 22, ktorý znie:

V § 5a sa vypúšťa odsek 9.


Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Návrh v bode 21 ustanovuje povinnej osobe, ktorá zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle možnosť požiadať Úrad vlády SR o umožnenie ich zverejňovania v CRZ. Dôvodová správa k tomuto bodu hovorí len toľko, že povinné osoby, ktoré nemajú povinnosť zverejňovať zmluvy v CRZ, ale len na svojom webovom sídle sa budú môcť vyhnúť budovaniu nových funkcionalít svojich webstránok tým, že budú mať na výber, či budú zverejňovať na svojej webovej stránke, alebo v CRZ.

Takto navrhnuté ustanovenie, ktoré dáva veľkej množine povinných osôb možnosť výberu, kde budú zverejňovať svoje zmluvy, bude mať nezamýšľaný negatívny vplyv na schopnosť verejnosť vykonávať verejnú kontrolu a prijímať informácie. Zavedením možnosti, no nie povinnosti zverejňovať v CRZ totiž dôjde k ešte väčšej roztrieštenosti zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv.

Množina povinných osôb, podľa aktuálneho právneho stavu má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle, a nie v CRZ je rozsiahla a zahŕňa NBS, obce, VÚC, ich príspevkové a rozpočtové organizácie a právnické osoby, v kt. majú viac ako 50% účasť (viď. § 5a ods. 6 a ods. 9 InfZ). Hoci je súčasné riešenie z pohľadu verejnej kontroly a prijímania informácií nevyhovujúce, prijímateľ informácie v súčasnosti aspoň vie, že pri tomto type povinných osôb má zmluvy vždy hľadať na ich webovom sídle.

Zavedením možnosti a nie povinnosti zverejňovať v CRZ sa odstraňuje táto istota, dôsledkom čoho môže byť znížený záujem verejnosti o kontrolu verejných kontraktov.

Takto navrhnuté ustanovenie zároveň adekvátne nerieši zlú kvalitu zverejňovania zmlúv na webových sídlach povinných osôb.

S rušenou časťou ust. § 5a ods. 6 funkčne súvisí aj ust. § 5a ods. 9 InfZ v platnom znení, ktoré sa stáva obsolentným v prípade zrušenia časti ust. § 5a ods. 6. S ohľadom na zásadu cessante ratione legis, cessat lex ipsa je preto vhodné spolu s časťou ust. § 5a ods. 6 zrušiť aj § 5a ods. 9, ktorý stráca zmysel.

Je nutné podotknúť, že nami navrhovaná zmena sa nijako nedotkne rozsahu povinností ukladaných samospráve, keďže spolu so vznikom povinnosti zverejňovať v CRZ im odpadne povinnosť zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle.

 

5.

K bodu 22:

V navrhovanom znení § 5a ods. 13 navrhujeme upraviť znenie druhej vety tak, aby text znel nasledovne: „Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa odseku 10 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom. Rovnako sú povinní zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje; to neplatí o"

Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Navrhujeme upresniť znenie ustanovenia, aby bolo zrejmé, že vymedzenie výnimky z povinností sa týka len časti o anonymizácii údajov v zmluve a nie o povinnosti zverejnenia v súlade so skutočným stavom.

 

6.

K bodu 23:

Navrhujeme, aby bod 23 znel nasledovne:

V § 5a odsek 14 znie: „Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku z povinne zverejňovanej zmluvy a následne počas desiatich rokov od konca účinnosti povinne zverejňovanej zmluvy.“

Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Navrhované ustanovenie precizuje dobu, počas ktorej má byť povinne zverejňovaná zmluva zverejnená. Ako počiatok desaťročnej lehoty, počas ktorej musí byť zmluva zverejnená sa stanovuje moment ukončenia jej účinnosti. Zmluva teda bude musieť byť zverejnená počas obdobia jej účinnosti plus 10 rokov. Takto navrhnuté ustanovenie rieši situáciu, kedy zmluvy s dlhšou dobou účinnosti ako súčasných 5 rokov, resp. v bode 23 pôvodne navrhovaných 10 rokov mohli byť stiahnuté z CRZ/webu povinnej osoby dňom uplynutia ich účinnosti, čo malo výrazne negatívny vplyv na možnosť spätného výkonu verejnej kontroly nad zmluvami uzatváranými povinnými osobami. Počítanie 10 ročnej doby zverejnenia od konca účinnosti povinne zverejňovanej zmluvy rieši tento problém, keďže aj po skončení účinnosti dlhodobej zmluvy je poskytnuté dostatočné obdobie na prístup verejnosti k takejto zmluve. Takto navrhnuté ustanovenie je zároveň realizáciou predvolebného záväzku koaličných politických strán SNS a Most-Híd k zlepšeniu prístupu verejnosti k informáciám.

 

7.

K bodu 24:

Navrhujeme aby ustanovenie § 5a ods. 22 znelo nasledovne:

(22) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú sprístupnenie zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a zmluvy podľa § 5a ods. 5, a to na základe žiadosti o informácie podľa § 14.“.

Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Navrhované ustanovenie § 5a ods. 22 znie nasledovne: (22) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú sprístupnenie zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s), a to na základe žiadosti o informácie podľa § 14.“.“ Tým, že ustanovenie presne špecifikuje iba niektoré nezverejňované zmluvy v § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s),, nastáva rozpor s princípom, že to, že zmluva nie je zverejňovaná, automaticky neznamená, že ju nemožno celú alebo niektoré informácie v nej obsiahnuté sprístupniť na základe žiadosti. Navrhované ustanovenie nemôže vylúčiť sprístupnenie ostatných nezverejňovaných zmlúv alebo ich častí na základe žiadosti – zverejňovanie a sprístupňovanie sú úplne odlišné formy poskytovania. Skutočnosť, že zmluva nie je povinne zverejňovaná, nemôže znamenať, že zmluva alebo jej časť nemôže byť sprístupnená na žiadosť – samozrejme po vylúčení zákonom chránených informácií.

 

8.

K bodu 46:

Navrhujeme, aby bod 46 znel nasledovne:

46. V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:

d) sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutie prokurátora alebo policajta podľa druhej časti prvej hlavy Trestného poriadku,24a), rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku, informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy alebo ak verejný záujem na ich sprístupnení prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami; v takom prípade sa neuplatní ani dôvod na nesprístupnenie informácií podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona. V prípade že vznesenie obvinenia smerovalo voči osobe, ktorá je verejným funkcionárom16a), má sa za to, že verejný záujem prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami ”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 197 ods. 1 Trestného poriadku.“.

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenie je potrebné analogicky zmeniť zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre nasledovne:

§ 55m ods. 6 zákona o prokuratúre znie: „Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť zverejnenie rozhodnutia podľa odseku 1 alebo sprístupnenie informácie podľa odseku 5, ak by zverejnenie rozhodnutia alebo sprístupnenie informácie mohlo zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie účelu trestného stíhania alebo porušiť práva a právom chránené záujmy, okrem prípadu, ak verejný záujem na zverejnení rozhodnutia alebo sprístupnení informácie prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami. Odmietnutie sprístupnenia musí byť odôvodnené a možno proti nemu podať opravný prostriedok podľa osobitného zákona. 47)“

Navrhujeme tiež doplniť dôvodovú správu k tomuto ustanoveniu. Navrhujeme, aby posledný odsek dôvodovej správy k bodu 46 znel: Navrhovaná úprava otvorí právnu cestu k tomu, aby povinná osoba musela kolidujúce hodnoty navzájom zvážiť, zhodnotiť a vo svojom rozhodnutí toto váženie kolidujúcich hodnôt riadne vyargumentovať. Na základe navrhovanej právnej úpravy bude musieť povinná osoba posúdiť, či neexistuje verejný záujem na sprístupnení informácií, ktorý by prevažoval nad záujmami na ochrane práv a právom chránených záujmov, a to prostredníctvom ústavného testu proporcionality, ktorý zahŕňa aj vzájomné váženie kolidujúcich záujmov. Tieto úvahy bude musieť uviesť aj v rozhodnutí o nesprístupnení informácií, aby bolo jej rozhodnutie preskúmateľné. Existencia prevažujúceho verejného záujmu môže prichádzať do úvahy napríklad v situáciách, keď žiadateľ žiada o informáciu týkajúcu sa obvinenej či obžalovanej osoby, ktorá je napríklad obvinená z trestného činu korupcie, subvenčného podvodu, poškodzovanie záujmov Európskej únie, machinácie pri verejnom obstarávaní, ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, zneužívania informácií v obchodnom styku, skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného, daňového podvodu, marenia výkonu správy daní, ekologických trestných činov, trestných činov verejných činiteľov a pod. Existencia prevažujúceho verejného záujmu môže prichádzať do úvahy napríklad aj v situáciách, ak sa trestné stíhanie vedie alebo viedlo pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery, nevyplatenia mzdy a odstupného, podvodu, úverového podvodu, poisťovacieho podvodu, kapitálového podvodu, subvenčného podvodu, neoprávneného obohatenia, podvodného úpadku, zavineného úpadku, podielnictva, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, porušenia povinnosti pri správa cudzieho majetku, marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania, poškodzovania cudzej veci, trestných činov ohrozujúcich trhovú ekonomiku, trestných činov proti hospodárskej disciplíne, trestných činov proti mene a trestných činov daňových, trestných činov verejných činiteľov, trestných činov korupcie, trestného činu nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu  a prekladateľského úkonu, trestného činu marenia výkonu úradného a súdneho rozhodnutia, trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda, trestného činu šírenia poplašnej správy, trestných činov proti životnému prostrediu, trestných činov proti republike, trestných činov proti mieru, proti ľudskosti, trestných činov terorizmu, extrémizmu a trestných činov vojnových, trestných činov spáchaných z osobitného motívu podľa § 140 písm. e) Trestného zákona alebo úmyselného trestného činu, z ktorého je podozrivá alebo obvinená niektorá z osôb uvedených v § 9 ods. 3.“

Tieto pripomienky sú zásadné.

 

Odôvodnenie:

Navrhujeme, aby zo sprístupnenia neboli apriórne vylúčené rozhodnutia prokurátora alebo policajta podľa § 197 ods. 1 písm. a), b) a c) Trestného poriadku o odovzdaní veci príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu, odovzdaní veci inému orgánu na disciplinárne konanie a odložení veci, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu (t.j. rozhodnutie prokurátora alebo policajta podľa druhej časti prvej hlavy Trestného poriadku). Aj pri týchto rozhodnutiach môže existovať verejný záujem na ich sprístupnení. Preto navrhujeme, aby sa ustanovenie § 11 ods. 1 písmeno d) zákona o slobode informácií týkalo všetkých rozhodnutí podľa § 197 ods. 1 Trestného poriadku.

Navrhujeme popri novej formulácii týkajúcej sa verejného záujmu zachovať aj formuláciu ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy, ktorá upravuje špecifický prípad, kde nie je potrebné vážiť verejný záujem a kolidujúce práva – napríklad v prípade ak žiadateľ požaduje anonymizované rozhodnutia v právoplatne ukončených konaniach. Navrhujeme na koniec ustanovenia doplniť formuláciu v takom prípade sa neuplatní ani dôvod na nesprístupnenie informácií podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona.”, ktorá by vylúčila utajenia rozhodnutí polície alebo prokuratúry týkajúcich sa konkrétnych podozrivých alebo páchateľov označených menom a priezviskom z dôvodu ochrany ich osobných údajov a súkromia. V minulosti sa totiž v praxi vyskytli prípady, kedy Ministerstvo vnútra SR napr. odmietlo sprístupniť rozhodnutia polície týkajúce vyšetrovania únosu Michala Kováča ml. z dôvodu, že ide o rozhodnutie spojené s konkrétnou osobou určenou menom a priezviskom a teda by sprístupnením rozhodnutí polície týkajúcich sa konkrétnej osoby prišlo k porušeniu ochrany súkromia a osobných údajov. Takýmto spôsobom by mohli byť utajené všetky rozhodnutia polície týkajúce sa konkrétnych aktuálnych káuz a konkrétnych podozrivých alebo páchateľov.

V súvislosti s testom verejného záujmu navrhujeme ustanovenie § 11 ods. 1 písm. d) doplniť o nevyvrátiteľná domnienku prevahy verejného záujmu v prípade, že obvinenie bolo vznesené voči proti osobe, ktorá je verejným funkcionárom. Existencia nevyvrátiteľnej domnienky bude mať pozitívny vplyv na hospodárnosť konania o sprístupnení informácie, kedy povinné osoby nebudú musieť vykonávať test verejného záujmu pokiaľ sa požadovaná informácia bude týkať verejného funkcionára a zároveň uľahčí prístup verejnosti k uzneseniam týkajúcich sa politikov a iných verejných funkcionárov. V prípade trestnej činnosti z ktorej spáchania sú dôvodne podozriví verejní funkcionári je verejný záujem na prístupe verejnosti k informáciám a výkone verejnej kontroly eminentný, keďže sú to práve prípady týkajúce sa verejných funkcionárov, pri ktorých v minulosti panovali podozrenia, že neboli vyšetrené v súlade so zákonom.

Novej koncepcii, kedy môže byť rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní treba prispôsobiť aj znenie zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, ktorý obsahuje špeciálnu úpravu sprístupňovania rozhodnutí prokurátora. Podľa § 55m ods. 5 zákona o prokuratúre „Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona 47) všetky právoplatné uznesenia prokurátora vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh.“ Podľa § 55m ods. 6 zákona o prokuratúre „Prokuratúra môže zo závažných dôvodov odmietnuť zverejnenie rozhodnutia podľa odseku 1 alebo sprístupnenie informácie podľa odseku 5, ak by zverejnenie rozhodnutia alebo sprístupnenie informácie mohlo zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie účelu trestného stíhania alebo porušiť práva a právom chránené záujmy. Odmietnutie sprístupnenia musí byť odôvodnené a možno proti nemu podať opravný prostriedok podľa osobitného zákona. 47)“ Do ustanovenia § 55m ods. 6 je preto potrebné doplniť, že možno odmietnuť zverejnenie rozhodnutia alebo sprístupnenie informácie, okrem prípadu, ak verejný záujem na zverejnení rozhodnutia alebo sprístupnení informácie prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami.

 

9.

K bodu 48:

Navrhujeme, aby § 11 ods. 1 písmeno h) znelo:

"h) sa týka výkonu prebiehajúcej alebo ešte neuskutočnenej kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov24b) okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru a kontrolovaných dokumentov ak ich sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy, 24b) "

Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Navrhujeme zmenu, ktorá zjednoduší textáciu a zabráni situáciám, keď by sa mohli nesprístupňovať dokumenty, ktoré vznikli počas priebehu kontroly a stali sa predmetom kontroly.

 

10.

K bodu 49:

Navrhujeme, aby v § 11 sa odsek 1 písm. m) znelo nasledovne:

m) ide o informáciu o prebiehajúcom konaní o priestupku,24e) okrem rozhodnutia alebo informácie o výsledku konania,“

 

Navrhujeme zároveň zmeniť zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch nasledovne:

V § 89a ods. 9 sa na konci vety pripája bodkočiarka a slová „to sa nevzťahuje na rozhodnutie alebo informácie o výsledku konania, po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje osobitný zákon.18)“.

 

Navrhujeme zároveň, aby v § 11 bolo v odseku 1 navrhované písm. o) vypustené.

Tieto pripomienky sú zásadné.

 

Odôvodnenie k § 11 ods. 1 písm. m):

Bez úpravy zákona o priestupkoch nie je možné zabezpečiť, aby boli rozhodnutia alebo informácie o výsledku konania aj naozaj sprístupňované.

Podľa súčasného znenia § 89a ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch totiž „(3) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, evidencia priestupkov obsahuje tieto údaje o priestupku a jeho páchateľovi:

a) titul, meno a priezvisko,

b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,

c) adresu pobytu,

d) štátnu príslušnosť,

e) údaj o doklade totožnosti,

f) miesto, dátum a čas spáchania priestupku,

g) označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania,

h) spôsob vybavenia veci,

i) uloženú sankciu a ochranné opatrenie,

j) označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,

k) dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

l) evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného rozhodnutia.“

Podľa súčasného znenia § 89a ods. 9 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch „(9) Na poskytovanie údajov z evidencie priestupkov sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní informácií.18) Odkaz číslo 18 odkazuje na zákon o slobode informácií.

Vyššie citované ustanovenia § 89a ods. 3 a 9 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch bránia sprístupňovaniu rozhodnutia alebo informácií o výsledku konania, keďže informácie nachádzajúce sa v rozhodnutí a informácie o výsledku konania sa zároveň nachádzajú v evidencii priestupkov. Preto je potrebné upraviť zákon o priestupkoch tak, aby nebránil sprístupňovaniu týchto informácií a zároveň aby bola zabezpečená ochrana legitímnych záujmov.

Odôvodnenie k § 11 ods. 1 písm. o):

Návrh novely navrhuje v § 11 odsek 1 doplniť písmenom o), ktoré znie: „o) ide o informáciu týkajúcu sa vybavovania sťažnosti.“. Ide však o v súčasnosti zbytočnú právnu úpravu neústavne obmedzujúcu právo na informácie týkajúce sa vybavovania sťažností. Zákon č. 94/2017, ktorým bol zmenený a doplnený zákon o sťažnostiach, totiž v ustanovení § 7 ods. 2 vyriešil vzťah zákona o slobode informácií a sprístupňovania informácií týkajúcich sa vybavovania sťažností nasledovne:

Podľa § 7 ods. 2 súčasného znenia zákona o sťažnostiach „(2) Informácie z dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažnosti, ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa osobitného predpisu,7) sa nesprístupňujú.“

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 7 znie: „7) § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“

Týmto ustanovením je dostatočne zabezpečená ochrana legitímnych záujmov. Toto riešenie bolo prijaté a odsúhlasené predkladateľom návrhu novely zákona – Úradom vlády SR.

 

11.

K bodom 51, 56 a 57:

V § 14 ods. 1, § 16 ods. 1 a navrhovanom § 16 ods. 11 navrhujeme vypustiť slová "faxom, ".

Táto pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie:

Zákon predpokladal možnosť podania žiadosti o informácie faxom, ako jeden zo spôsobov, ktorým možno žiadosť vždy podať. Zároveň tým však uložil povinným osobám povinnosť prijímať žiadosti prostredníctvom faxu. Vzhľadom na rozšírenosť elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu, nie je dôvod na vyžadovaní povinnosti zabezpečiť faxový príjem žiadostí.

 

12.

K bodu 67:

V navrhovanom § 21 ods. 8 prvá veta, navrhujeme slová „podľa odsekov 4 až 6" nahradiť slovami „podľa odsekov 4 a 5".

Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie:

Navrhovaný § 21 ods. 6 sa týka sprístupňovania informácií formou nahliadnutia. Vzhľadom na to, že trvanie nahliadania závisí od žiadateľa a povinná osoba teda nemôže reálne predpokladať jej trvanie, nemožno od povinnej osoby ani spravodlivo vyžadovať oznámenie výšky úhrady vopred.

 

13.

Navrhujeme vložiť do návrhu zákona nový bod, ktorý znie:

V ustanovení § 5a ods. 3 sa na konci pripájajú nasledovné vety:

Ak povinná osoba uzatvorí zmluvu, ktorá tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona, zverejňuje v registri informáciu o uzatvorení takejto zmluvy. Informácia podľa predchádzajúcej vety obsahuje iba

1. meno a priezvisko zmluvných strán, resp. názov, adresu a identifikačné číslo organizácie právnickej osoby, ak sú zmluvnými stranami právnické osoby,

2. typ zmluvy,

3. dátum uzatvorenia zmluvy,

4. číslo zmluvy,

5. hodnotu predmetu zmluvy alebo plnenia zo zmluvy, ak je ho možné určiť."

 

Navrhujeme vložiť do návrhu zákona nový bod, ktorý znie:

V ustanovení § 5a ods. 4 sa na konci prvej vety sa dopĺňajú slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.

 

Tieto pripomienky sú zásadné.

 

Odôvodnenie:

Zákon o utajovaných skutočnostiach momentálne nepozná tzv. deklasifikačný mechanizmus, teda proces, ktorým by občan dokázal vyvolať preskúmanie toho, či je potrebné informáciu alebo vec naďalej utajovať[1]. Právny poriadok dokonca neustanovuje ani maximálnu lehotu utajenia. Podľa § 7 zákona o ochrane utajovaných skutočností je pôvodca povinný sústavne skúmať potrebu naďalej utajovať informáciu a vec, a pokiaľ dôvody pominú, je povinný zmeniť alebo zrušiť utajenie. Táto povinnosť je teda ponechaná iba na svojvôli pôvodcu, pričom kontrola tejto povinnosti prebieha iba zo strany Národného bezpečnostného úradu a je neverejná, resp. taktiež utajená. Z predchádzajúceho vyplýva, že na Slovensku je možné, že niektoré informácie sú utajované bez možnosti preskúmania toho, či sa tak deje oprávnene, čo je zaiste v rozpore s čl. 26 ods. 4 Ústavy SR a taktiež čl. 10 ods. 1 Dohovoru, najmä vzhľadom na to, že takýto postup nie je nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných cieľov. Taktiež vzhľadom na to, že utajovanie zmlúv uzatvorených povinnými osobami vylučuje akúkoľvek, hoci aj následnú, verejnú kontrolu činnosti a hospodárenia povinných osôb, navrhujeme, aby určité informácie (tzv. notifikácie) o utajených zmluvách boli automaticky zverejňované v Centrálnom registri zmlúv. Tieto notifikácie poskytnú verejnosti základný prehľad o tom, kto a koľko peňazí získava prostredníctvom utajených zmlúv bez toho, aby bolo ohrozené záujmy SR, keďže materiálny obsah zmluvy ostáva utajený. Tento návrh je inšpirovaný rozhodnutím Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sži/29/2013, podľa ktorého v prípade utajených zmlúv platí, že „výlučne označenie účastníkov zmluvy, typ zmluvy (napr. kúpna), dátum uzatvorenia, všeobecný opis (názov) jej predmetu, číslo zmluvy potvrdzujúce jej existenciu, bez zverejnenia materiálneho obsahu podliehajú právnemu režimu zákona o slobode informácií.“ Je pravdepodobné, že tento návrh vyvolá odpor u časti povinných osôb, no je potrebné dôsledne zvážiť túto kritiku, keďže táto kritike nebude motivovaná obavou o záujmy SR v materiálnom slova zmysle, ale skôr obavou z nárastu otázok verejnosti na to, komu a koľko peňazí sa prostredníctvom utajených kontraktov prerozdeľuje. K tomu upozorňujeme na princíp 2 písm. b) Johannesburských zásad[2], podľa ktorých „obmedzenie práva na informácie z dôvodu národnej bezpečnosti nie je legitímne najmä vtedy, pokiaľ je jeho skutočným alebo preukázateľným cieľom chrániť záujmy, ktoré nesúvisia s národnou bezpečnosťou, vrátane ochrany vlády pred otázkami alebo zatajiť informácie o fungovaní verejných inštitúcií (...)“. 

[1] Pozri bližšie Všeobecné princípe sprístupňovania informácií o národnej bezpečnosti (Tshwanské zásady) a odporúčania Transparency International Defence & Security Programe (štúdia Classified Information: A review of current legislation across 15 countriess & the EU)

[2] The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, November 1996

 

14.

Navrhujeme, aby sa ustanovenie § 5a ods. 2 doplnilo o túto vetu:

Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní pokiaľ ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.7fb)

 

Navrhujeme zároveň, aby v bode 70 novely navrhované ustanovenie § 22g znelo nasledovne:

§ 22g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. septembri 2018, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. septembri 2018 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. septembri 2018.

(2) Na konania začaté pred 1. septembrom 2018 sa použijú predpisy účinné do 1. septembra 2018.

(3) Povinná osoba, ktorá pred 1. januárom 2011 uzatvorila písomnú zmluvu, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych účelových fondov alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie, je povinná do 31. augusta 2019 zverejniť v registri údaje podľa odseku 5, ak na základe zmluvy k 1. septembru 2018 existuje záväzok z nej vzniknutý.

(4) Povinná osoba, ktorá v období od 1. januára 2011 do 1. septembrom 2018 uzatvorila písomnú zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu,7fb, a ktorá by v prípade uzatvorenia po 1. septembri 2018 bola povinne zverejňovanou zmluvou, je povinná do 31. augusta 2019 zverejniť v registri údaje podľa odseku 5.

(5) Údaje o zmluvách uvedených v odseku 3 a odseku 4 sa zverejňujú v rozsahu týchto údajov:

a) názov zmluvy, ak je k dispozícii,

b) identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje podľa § 5a ods. 13,

c) popis predmetu zmluvy,

d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,

e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,

f) údaje o označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu7fa), ak ide o zmluvu podľa odseku 4.

 

(6) Povinnosti ustanovené v odsekoch 3 až 5 sa nevzťahujú na obce a ich povinné osoby podľa § 2 ods. 3.

 

Tieto pripomienky sú zásadné.

 

Odôvodnenie:

Novela v bode 18 ruší súčasnú výnimku z povinného zverejňovania zmlúv týkajúcich sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti. Zrušenie tejto výnimky avšak dostatočne negarantuje, že tento druh zmlúv bude skutočne zverejňovaný. S ohľadom na súčasné znenie § 5a ods. 2 existuje možnosť, že tieto zmluvy by neboli zverejňované vôbec, čo vnáša do zákona aplikačnú neistotu. S ohľadom na predchádzanie nejasnostiam a s tým spojenému predchádzaniu vzniku súdnych konaní podľa navrhovaného § 5aa a § 5ab je vhodné doplniť § 5a ods. 2 v zmysle, že výnimka pre verejné firmy zo zverejňovania zmlúv uzatvorených v bežnom obchodnom styku sa netýka zmlúv, predmetom ktorých je scudzovanie, resp. nadobúdanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

Zároveň navrhovaná úprava v bode 18 s ohľadom na navrhované prechodné ustanovenia v bode 70 nedostatočne reaguje na akútnu spoločenskú potrebu zverejnenia zmlúv týkajúcich sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré boli už uzatvorené, napr. v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, či pripravovanou výstavbou obchvatu Košíc a Prešova, pričom dovedna ide o zmluvy v hodnote viac ako pol miliardy eur. Z tohto dôvodu sa navrhuje doplniť navrhované ust. § 22g o ďalší odsek, ktorý povinnej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu pred účinnosťou novely, ktorá keby bola uzatvorená po účinnosti novely by bola povinne zverejňovanou zmluvou, ustanovuje povinnosť zverejniť v registri základné informácie o týchto zmluvách. V registri sa budú zverejňovať informácie o zmluvách uzatvorených po 1. januári 2011, čo je dátum kedy bola do právneho poriadku zavedená povinnosť zverejňovať zmluvy.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárPre obyvatel Pred 53 minútami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárMiloš Majko Pred 55 minútami:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentármaros Pred 2 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
KomentárA to je zas moj nazor Pred 10 hodinami:
Policajti im našli heroín
KomentárAnonym Pred 12 hodinami:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
KomentárKlaun Pred 13 hodinami:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
KomentárAnonym Pred 14 hodinami:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
Komentárnové info Pred 16 hodinami:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárdik more Včera:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK Včera:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Včera:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárkonstatovanie Predvčerom:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
Komentárs.i.n. Predvčerom:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha 18-08-2019 22:58:41:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign