Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Do konca roku 2021 bude mať každý občan SR elektronický občiansky preukaz, vrátane detí, požiadať oň budú môcť aj občania bez trvalého pobytu na Slovensku

159

MVSR |MM|  Ministerstvo vnútra pripravilo návrh  nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. Prvoradým zámerom je  zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku  2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.

Tento doklad totiž ako jediný umožní prístup k zdravotnej dokumentácii z elektronickej zdravotníckej knižky občana  podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme /e-Zdravie/.

Ďalšou zásadnou novinkou je možnosť vydať občiansky preukaz aj deťom  mladším ako 15 rokov /bude im slúžiť ako cestovný doklad/,  a tiež občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR.

Občiansky preukaz bez podoby tváre pre účely systému e-Zdravie

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom ako autentifikačný prostriedok pre prístup  k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky. V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny občanov:

 • občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemajú nárok  na občiansky preukaz,
 • občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu.

Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov vydával občiansky preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa, keďže sa bude vydávať z úradnej moci na základe údajov z Registra fyzických osôb (RFO). Tento doklad bude vydávaný automaticky:

 • pri narodení občana,
 • pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov,
 • pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov). Nový občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. /Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového, nový doklad bez podoby sa vydá automatizovane/.

Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom – tejto skupine občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez fotografie a podpisu na základe dát z RFO a zašle sa im na adresu trvalého pobytu. Pri strate či krádeži budú musieť o nový doklad požiadať, v takom prípade im bude bezplatne vydaný štandardný elektronický OP s čipom – teda aj s fotografiou a podpisom.

 Vyhotovený preukaz bude zaslaný na adresu pobytu uvedenú v RFO, čiže bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar.

 MV SR odhaduje, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi  900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

 

Úplnou novinkou  bude možnosť požiadať o vydanie OP s čipom  aj pre občanov mladších ako 15 rokov a pre občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt

 Tieto skupiny občanov môžu v súčasnosti kvôli cestovaniu požiadať len o vydanie cestovného pasu, čo je však finančne nákladnejšie a cestovný pas navyše neumožňuje elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu.

 Občanom mladším ako 15 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s rovnakou časovou platnosťou, ako pri cestovných pasoch:

 • deťom do 6 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s platnosťou na 2 roky,
 • deťom od 6 do 15 rokov s platnosťou na 5 rokov.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu pre túto skupinu občanov bude jednotný 4,50 € (za cestovný pas dieťaťa do 6 rokov sa dnes platí 8 €, za cestovný pas dieťaťa od 6 do 16 rokov sa platí 13 €).

Občanovi bez trvalého pobytu v SR sa bude vydávať občiansky preukaz so štandardnou časovou platnosťou (10 rokov) za správny poplatok 4,50 € (pre porovnanie - za cestovný pas občana staršieho ako 16 rokov sa dnes platí  33 €).

Namiesto adresy trvalého pobytu na území SR sa navrhuje, aby občiansky preukaz v takomto prípade obsahoval miesto pobytu občana v zahraničískratku daného štátu.

Ďalšie zmeny vyplývajúce zo skúseností v doterajšej praxi

 • rozširuje sa okruh občanov, ktorým sa sníma podoba tváre prostredníctvom mobilného pracoviska mimo príslušného útvaru, aj na bezvládnosť z dôvodu psychického ochorenia (v súčasnosti je to len pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania sa na lôžko),
 • na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí bude možné podať žiadosť o vydanie občianskeho preukaz z akéhokoľvek dôvodu (v súčasnosti je to možné len z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia občianskeho preukazu alebo zmeny mena/priezviska občana),
 • pripúšťa sa výnimka zo zákazu zastupovania sa pre osoby, ktoré zo zákona musia podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu za občana, pre štatutárny orgán zariadenia pre výkon rozhodnutia súdu (napr. aby o občiansky preukaz dieťaťa umiestneného v detskom domove mohol požiadať aj splnomocnený sociálny pracovník z tohto domova, nielen priamo jeho riaditeľ),
 • občiansky preukaz občana umiestneného v zariadení sociálnych služieb (napr. v zariadení pre seniorov) bude môcť prevziať aj štatutárny orgán tohto zariadenia,
 • potvrdenie o občianskom preukaze bude možné vydať aj pozostalému, ktorý vybavuje pohreb,
 • ak najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti občianskeho preukazu občan požiada o vydanie nového občianskeho preukazu a bude chcieť zároveň zapísať alebo zmeniť iný údaj, občiansky preukaz sa mu vydá bezplatne (bezplatné vydávanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti je v súčasnosti možné len, ak sa zároveň nedopĺňajú alebo nemenia iné údaje),
 • oslobodenie od správneho poplatku pri výmene občianskeho preukazu bez čipu za občiansky preukaz s čipom (v súčasnosti  to je za poplatok 4.50 €),
 • vypúšťa sa zvýšený správny poplatok (33 €) za vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov (za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia bude správny poplatok 9 €, ak pôjde o občiansky preukaz občana do 15 rokov, t. j. so skrátenou platnosťou, a poplatok 16,50 €, ak pôjde o občiansky preukaz so štandardnou platnosťou na 10 rokov),
 • občan pri odhlásení z trvalého pobytu na území SR bude musieť odovzdať občiansky preukaz priamo na ohlasovni (v súčasnosti ho musí ísť odovzdať na príslušný útvar Policajného zboru).

Základné doterajšie systémové nastavenia občianskych preukazov ostávajú nezmenené:

 • povinnosť byť držiteľom občianskeho preukazu pre občanov SR starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na našom území,
 • podávanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek oddelení dokladov, ako aj z niektorých dôvodov prostredníctvom portálu ministerstva,
 • údaje, ktoré sa do občianskeho preukazu povinne zapisujú a údaje, ktoré si doňho môže dať občan zapísať,
 • časová platnosť 10 rokov,
 • elektronický čip so 6-miestnym bezpečnostným osobným kódom,
 • doklady, ktoré sa predkladajú k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu /rodný list, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, potvrdenie o pobyte v zahraničí..../
 • osoby, ktoré podávajú žiadosť za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony,
 • doručovanie a preberanie občianskych preukazov,
 • správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu (4,50 €), za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia (16,50 €), za zrýchlené vydanie občianskeho preukazu (20 €), za jeho doručenie na adresu na území SR (3 €),
 • oslobodenie od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu pri jeho prvom vydaní po dovŕšení veku 15 rokov a každom následnom vydaní z dôvodu uplynutia jeho platnosti, pri násilnom zmocnení sa občianskeho preukazu, vydanie občianskeho preukazu pre občanov starších ako 60 rokov, resp. pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nový zákon, ktorý nahradí súčasný zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch,  by mal byť účinný od 1. decembra 2019


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárAnonimček Pred 33 minútami:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentáranonym Pred 58 minútami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
Komentárty kokšo Pred 13 hodinami:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárAnonym Pred 15 hodinami:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpre pometeného diskutujúceho Pred 24 hodinami:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárhavran Včera:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič
KomentárHalo Včera:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárSmer obchoduje s kokaínom Predvčerom:
"Považujem za správne ak sa štátnik usiluje byť nositeľom hodnôt, pre ktoré získa podporu ľudí a neuviazne na vlne momentálne nálady masy." - Zuzana Čaputová
KomentárHranol zo Smeru má na Belize 650 milónov eur. 15-08-2019 20:33:49:
Ohováranie a šírenie klamstva o konkrétnych osobách cez internet dosahuje závratných rozmerov aj vďaka podceneniu problému políciou.
KomentárPre dolnostredana 15-08-2019 15:55:24:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárlexa 14-08-2019 22:21:44:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda vo Veľkej Mači. Cesta je čiastočne neprejazdná. - AKTUALIZOVANÉ

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign