Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 22. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Akosi ľuďom aj v Kalifornii nedochádza, že medzi povodňami a požiarmi je človek, ktorý poškodzuje krajinu.

Miloš MajkoDátum14. 10. 2017 21:59:34TémaAktuálne témy

Je mi ľúto, že Kalifornia zas horí. Akosi ľuďom aj v Kalifornii nedochádza, že medzi povodňami a požiarmi je človek, ktorý poškodzuje krajinu.

V apríli tohto roku na západnom pobreží USA, teda v Kalifornii som prelozil od Russian River, severne od San Francisca, kde teraz "úplne náhodou" horia lesy a v nich domy i ľudia, až po Los Angeles.

Pokusil som sa im vysvetliť, že medzi povodňami a požiarmi je človek, ktorý v nevedomosti vysušuje krajinu a privoláva si peklo.

Z pobytu aj v povodí Russian river som odporúčal kroky, čo majú robiť, ak chcú zastaviť povodne, suchá i požiare. Tu je moje odporúčanie:

RUSSIAN RIVER INITIATIVE
Vodný program pre povodie Russian river, pilotné in Green Valley River

Súčasný stav
V povodí Russian river je množstvo rizikových úsekov, ktoré v čase povodní prinášajú riziká vybrežovania vody z korýt povodí s výskytom častých záplav v období dažďov a v období sucha trpí povodie nedostatkom vody v ekosystémoch, nízke vodné stavy i časté vysychanie korýt vodných tokov.

Tým trpí biodiverzita a najviacej ichtyofauna vo vodných tokoch Z tohto pohľadu veľká časť mostov hlavne na malých vodných tokoch prináša riziká spojené s vylievaním vody z korýt a tvorba lokálnych záplav i poškodzovanie mostov tým, že na mostoch sa zachytáva splavované drevo, upcháva prietočný profil koryta a výsledok je často katastrofálny. Tieto mosty boli v minulosti vybudované na hydrológiu obdobia, kedy nedochádzalo k výskytu masívnych dažďov a rýchlej koncentrácii odtekajúcej dažďovej vody z poškodených častí povodí.

Zmeny využívania v území i premosťovanie potokov zvyšuje riziká sucha, extrémne formovanie pre komunity. Zmeny ekosystémov v povodí a hlavne urbanizácia vo všetkých urbanizovaných územiach spôsobujú minimálne 2 závažné zmeny:
1. Dažde spôsobujú intenzívny odtok dažďovej vody z povodia, ktorá vytvára povodňové vlny, ktoré formujú korytotvorné procesy v celej infraštruktúre riečnej sieti Russian river ktoré počas povodní odnášajú nie len štrky a sedimenty, ale aj do rieky padnuté stromy. Stromy odnáša povodňová vlna a zachytávajú sa na pilieroch mostov.

2. Povodňovou vlnou odnášané stromy so splavovanou biomasou (konáre, tráva) spolu so sedimentami, upcháva prietokové profily korýt pod mostami a vzdúva hladiny. Povodňové vlny sa v takých prípadoch preženú cez komunity a narobia veľké škody. Tento jav formovania povodňových vĺn s chaotickým padaním stromov do riek a intenzity unášania stromov a biomasy je počas výskytu povodní nekonrolovateľný a neovládateľný. Kinetická energia povodňových vĺn následne transportuje, triedi a ukladá biomasu, plaveniny a splaveniny v závislosti od prietočného profilu rieky v meste a mosty tieto riziká zvyšuje.

3. V závislosti od sklonu dna potokov sú korytotvorné procesy v rieke formované ukladaním splavenín na úsekoch z najmenším sklonom dna koryta – vznik plytkých častí koryta rieky, ktoré pri najbližšej povodňovej vlne spôsobuje vylievanie vody z koryta a záplavy v blízkom okolí, ak sa vytvorí prekážka, ako bola popísaná v bode 2.. Po vzdutí hladín na týchto úsekoch sa následne zvýši kinetická energia vodného toku, ktorá zosilní eróziu dna i brehov a následne naukladaný materiál po prúde odnáša do nižších častí riek aj padnuté stromy.

4. Využívanie krajiny a manažment povodí prináša so sebou a časovú i priestorovú zmenu rozdelenia zrážok. Veľmi rizikové pre vznik povodní, ale aj sucha sú časové zmeny rozdelenia zrážok. Predlžujú sa periódy bez dažďa a vyskytujú sa častejšie, extrémnejšie a intenzívnejšie zrážky kumulované do zimného obdobia. Naopak v letnom polroku táto odtečená voda chýba. Príčinou tejto zmeny je vyprázdňovanie vody z malých vodných cykloch vplyvom poškodenia ekosystémov, resp. ich premenou. Najvážnejšou premenou ekosystémov je klasická urbanizácia (zastrešovanie, asfaltovanie zemského povrchu) s odkanalizovaním dažďovej vody do najbližších potokov i samotných riek. Nárast extrémnych prívalových dažďov súvisí s dominanciou kolobehu vody vo veľkom vodnom cykle. Prinavrátenie vody do malých vodných cyklov, teda zadržiavanie dažďovej vody znižuje riziká výskytu extrémnych povodňových vĺn, ale aj rastu extrémnych prívalových dažďov.

5. Územie povodia Russian river trpí nedostatkom vody a potenciál je v zadržiavaní tej dažďovej vody v ekosystémoch, ktorá teraz odteká bez úžitku preč a spôsobuje škody. To znamená, voda, ktorá robí problémy, môže priniesť úžitok vo viacerých oblastiach (prevencia pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou, nárast prírodného produkčného potenciálu a biodiverzity v území, prosperitu v území, pracovné príležitostí

Čo je cieľom

Je potrebné odstrániť príčiny zvyšovania povodňových rizík, sucha a klimatickej zmeny na vybranom čiastkovom povodí Russian river a získané poznatky replikovať na celé povodie. Také územie môže by napríklad mikropovodie Green Valley Creek a v ňom zrealizovať riešenia, ktoré:
1. Zníži sa odtok dažďových vôd z vybudovanej infraštruktúry ciest a poškodených plôch v územía rieka Green Walley Creek. mesta, ciest i všetkých poškodených častí povodia a z plôch poľnohospodárskych fariem a tým znížiť rýchlu koncentráciu odtekajúcej dažďovej vody z povodí do Russian river a jej prítokov a tým prinavrátiť vodu do malých vodných cyklov a znížiť výskyt extrémnych prívalových dažďov i extrémnych povodňových vĺn

2. Znížiť odtok dažďových a snehových vôd z povodí do riek a tým znížiť unášaciu silu povodňových vĺn, zabrániť padaniu stromov a ich odnášanie po prúde rieky a zachytávaniu na pilieroch mostov a vytváranie bariér a vylievanie povodňových vôd z koryta.

3. Toto prináša veľmi pozitívne benefity pre udržiavanie pomerne vysokých vodných stavov v období sucha, čím sa rieky stávajú klenotom v urbanizovanom prostredí a nie len odpadovou „stokou“ pre čo najrýchlejšie odvádzanie dažďových i snehových vôd z urbanizovaného prostredia

4. Dažďové vody, ktoré padajú na územie všetkých mies a obcí v povodí Russian river sú potenciálom, ktorý je možné využiť na ozdravovanie klímy celého povodia. Je to možné urobiť prostredníctvom komplexného integrovaného manažmentu dažďovej vody v urbánnych prostrediach tak, aby všetka dažďová voda ostávala v zelených zónach miest a obcí a ozdravovala klímu. Týmto riešením sa môžu mestá a obce v povodí významným inovatívnym priestorom podieľať na ozdravovaní klímy nie len v celej Kalifornii, ale aj celých USA. To môže prispieť k významnému rozvoju kongresovej turistiky, rozvoju organického farmárčenia i budovaní ekonomiky regiónu na báze vody a produkcie organických potravín s medzinárodným dosahom.

Čo je potrebné urobiť
1. Spracovať rámcovú analýzu možností využitia vodného potenciálu povodia Russian river a navrhnúť možné riešenia prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou s návrhom modelového riešenia. Odporúčame povodie Green Valley Creek, ale analýza môže ukázať na vhodnejšie riešenie. Z hľadiska šetrenia času, odporúčame Green Valley Creek

2. Predložiť analýzu všetkým mestám a obciam v povodí prostredníctvom konferencie a pozvať ich k spolupráci na príprave a realizácii Akčného vodného plánu prevencie pred povodňami, suchom a zmenou klímy a podľa záujmu jednotlivých partnerov vybrať menšie povodie rieky/riečky, na ktorom urobiť podrobnú analýzu s návrhmi riešení zníženia odtoku dažďovej vody z územia na princípe nulového odtoku dažďovej vody z povodia. Odporúčame spracovať aj plán realizácie, monitoringu, výskumu pre vybrané modelové územie – Vytvoriť partnerstvo pre realizáciu projektu

3. Rozpracovať akčný plán manažmentu dažďovej vody na úrovni vybraného mesta a manuál v partnerstve s ostatnými zainteresovanými subjektami presadiť v celom povodí, aby sa vybrané mesto v regióne stalo unikátnym mestom Novej kultúry pre vodu, ako súčasť kvality života pre ľudí a zároveň ako súčasť konceptu trvaloudržateľnej ochrany vodných zdrojov celej Kalifornie a orientácie vodnej politiky na ekosystémovú ochranu, obnovu i využívanie vodných zdrojov

4. Na úrovni okresu (county) presadiť princíp : Každý vlastník pozemku/nehnuteľnosti nechá dažďovú vodu na svojom pozemku

5. Implementáciu programu naštartovať v partnerstve zo zainteresovanými inštitúciami, predovšetkým samosprávami miest a obcí v celom povodí s vytvorením centra akčného plánu, ktoré bude poskytovať vzdelávanie, metodické poradenstvo a informácie pre všetkých vlastníkov i užívateľov pôdy v povodí.

V Kalifornii, 13.apríl 2017

 

Zdroj: FB

Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
Fotka Michala Kravcika.
 

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
shelley | 17-10-2017 19:21:53
Ná to tí múdri Američania to nevedia?

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárPre Rusa Hanto Pred 2 hodinami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor Pred 8 hodinami:
Policajti im našli heroín
KomentárAnonym Pred 10 hodinami:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
KomentárKlaun Pred 11 hodinami:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
KomentárAnonym Pred 11 hodinami:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
Komentárnové info Pred 14 hodinami:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárdik more Včera:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK Včera:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Včera:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárkonstatovanie Predvčerom:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárSud s obzalovanym Machom Predvčerom:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárs.i.n. Predvčerom:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha 18-08-2019 22:58:41:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign